VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3971/VPCP-CN
V/v thanh toán bằng nguồn vốn đối ứng cho một hạng mục Dự án ADB2 và hoàn trả tỉnh lộ 295

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2003

Kính gửi: Bộ Tài chính

Về đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải (văn bản số 1517/GTVT-KHĐT ngày 15 tháng 04 năm 003) và ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 3985 BKH/VPXT ngày 03 tháng 7 năm 2003) về việc thanh toán bằng nguồn vốn đối ứng cho một số hạng mục thuộc các hợp đồng xây lắp Dự án ADB2 và đầu tư hoàn trả tỉnh lộ 295 thuộc tỉnh Bắc Ninh, Văn phòng Chính phủ đề nghị Bộ Tài chính có ý kiến bằng văn bản gửi về Văn phòng Chính phủ trước ngày 20 tháng 8 năm 2003.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Công Sự