BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3972/BNN-HTQT
V/v Gia hạn Giấy phép của tổ chức SNV/Hà Lan

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2010

Kính gửi: Ủy ban công tác về các tổ chức Phichính phủ nước ngoài.

Phúc đáp công văn số 668/UB-CV ngày01/11/2010 của Ủy ban công tác về các tổ chức Phi chính phủ nước ngoài về việccấp Giấy phép hoạt động của tổ chức Netherlands Development Organisation (SNV),Hà Lan. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có một số nhận xét về hiệu quảcủa các chương trình, dự án trong lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thônnhư sau:

I. MỘT SỐ KẾT QUẢ CỦA SNV:

SNV là tổ chức phát triển của Hà Lancó nhiều hoạt động liên quan đến lĩnh vực lâm nghiệp trong thời gian qua. Từnăm 2001, SNV là thành viên tham gia chính thức vào Đối tác hỗ trợ ngành lâmnghiệp (FSSP và có nhiều đóng góp trong việc quy hoạch lâm nghiệp cấp tỉnh vàxây dựng Chiến lược Phát triển Việt Nam giai đoạn 2006 – 2010. Từ năm 2008, SNVlà tổ chức hỗ trợ tích cực cho Việt Nam tham gia vào sáng kiến “Giảm phát thảinhà kính từ hạn chế chống mất rừng và suy thoái rừng” (REDD).

Tổ chức SNV là một đối tác nghiêmtúc, có năng lực và có tinh thần trách nhiệm. SNV chủ động trong việc xây dựngcơ chế hợp tác với các đơn vị trực thuộc Bộ, tích cực tìm nguồn tài chính bênngoài cho hoạt động hợp tác trong bối cảnh chuyển đổi cơ chế hợp tác giữa ViệtNam và nhà tài trợ.

II. MỘT SỐ HẠN CHẾ:

- Các dự án, chương trình mà SNV hỗtrợ cho Việt Nam chủ yếu là hỗ trợ kỹ thuật dưới dạng hội thảo, tập huấn,nghiên cứu chứ không đầu tư trực tiếp cho người dân. Việc thuê tuyển chuyên gialàm việc tại Việt Nam đã không có sự tham gia của các cơ quan đối tác hiểu biếtvề Việt Nam dẫn đến hậu quả là các dự án thực hiện chậm trễ, hiệu quả khôngcao, có dự án phải kết thúc trước thời hạn dự án (Giảm nghèo ở vùng Bắc TrungBộ” do quỹ TFF tài trợ).

- SNV hiện nay đang tích cực tìmnguồn kinh phí từ một số nhà tài trợ để thực hiện sáng kiến REDD. Với tư cáchlà cơ quan đầu mối về thực hiện REDD tại Việt Nam, Tổng cục Lâm nghiệp hoannghênh SNV đã tích cực tham gia vào sáng kiến này. Tuy nhiên, một số dự án liênquan đến REDD tại danh mục dự án đang thực hiện (số 2, 17) và đang xây dựng (số3), Tổng cục Lâm nghiệp đã không được SNV thông báo khi xây dựng dự án. Điềunày dẫn đến việc là cơ quan đầu mối về REDD của Việt Nam sẽ không điều phốiđược các hoạt động theo Khuôn khổ chiến lược REDD của Việt Nam;

Cho đến nay Bộ Nông nghiệp và PTNT chưacó thông tin về dự án “Hỗ trợ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thiếtlập quản lý và điều phối Quỹ ủy thác Lâm nghiệp”. Tên gọi của một số dự án,chương trình không phù hợp với nội dung hoạt động của dự án đó, ví dụ như dự án1 thuộc Mục II các dự án đang thực hiện. Dự án này chỉ cung cấp đào tạo chứkhông trực tiếp “Mở rộng cấp chứng chỉ rừng” như tên gọi.

Trong thời gian tới các hoạt động,dự án, chương trình liên quan đến lĩnh vực lâm nghiệp của tổ chức SNV mang lạihiệu quả cao hơn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị SNV tăng cườngchia sẻ thông tin với Tổng cục Lâm nghiệp ngay từ khâu chuẩn bị dự án.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, HTQT (NM 03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng