BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3975/LĐTBXH-VL
V/v trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2010

Kính gửi:

Đại biểu Quốc hội Đặng Thị Nga
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng

Bộ Laođộng-Thương binh và Xã hội nhận được chất vấn của Đại biểu do Văn phòng Quốchội chuyển đến theo công văn số 68/CV-KH8 ngày 29/10/2010, chất vấn về đốitượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp và thẩm quyền ban hành văn bản.

Về những vấn đềĐại biểu chất vấn, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội xin trả lời như sau:

1. Về đốitượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Theo quy địnhtại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 củaChính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểmxã hội về bảo hiểm thất nghiệp thì đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp làcông dân Việt Nam giao kết các loại hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc sauđây với người sử dụng lao động:

- Hợp đồng lao độngxác định thời hạn từ đủ mười hai tháng đến ba mươi sáu tháng;

- Hợp đồng laođộng không xác định thời hạn;

- Hợp đồng làmviệc xác định thời hạn từ đủ mười hai tháng đến ba mươi sáu tháng;

- Hợp đồng làmviệc không xác định thời hạn, kể cả những người được tuyển dụng vào làm việctại các đơn vị sự nghiệp của nhà nước trước ngày Nghị định số 116/2003/NĐ-CPngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quảnlý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp nhà nước.

Theo khoản 4 vàkhoản 5 Mục 3 Thông tư số 10/2004/TT-BNV ngày 19 tháng 2 năm 2004 của Bộ Nội vụhướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP nêu trên quyđịnh: những người được tuyển dụng từ ngày 01/7/2003 trở đi được thực hiện theohình thức hợp đồng làm việc; những người đã được tuyển dụng trước ngày01/7/2003 nhưng đang trong thời gian tập sự, thì khi hết thời gian tập sự đượcxem xét bổ nhiệm vào ngạch, không thực hiện việc ký hợp đồng làm việc như đốivới người được tuyển dụng từ ngày 01/07/2003. Như vậy, những người được tuyểndụng trước ngày 01/7/2003 không phải ký hợp đồng làm việc.

Do đó, nhữngngười làm việc trong đơn vị sự nghiệp được tuyển dụng trước ngày 01/7/2003 dù khôngký hợp đồng vẫn thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Việc trả lời củaBộ Lao động-Thương binh và Xã hội là căn cứ theo khoản 1 Điều 2 Nghị định số127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ và Thông tư số 10/2004/TT-BNV ngày19/2/2004 của Bộ Nội vụ nêu trên.

Những người làmviệc trong đơn vị sự nghiệp nêu trên tham gia bảo hiểm thất nghiệp nhằm tạo sựcông bằng, bình đẳng, đảm bảo quyền lợi giữa những người cùng làm trong đơn vịdù có ký hay không ký hợp đồng làm việc.

2. Về hìnhthức văn bản

Việc trả lờicông văn số 590/SNV-ĐTQLCC ngày 17/8/2010 của Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng về đốitượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp thuộc thẩm quyền của Cục Việc làm, Bộ Laođộng-Thương binh và Xã hội. Tuy nhiên khi soạn văn bản do sơ suất đã ghi thiếucụm từ "CỤC VIỆC LÀM" dưới cụm từ "BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃHỘI" ở phần tên cơ quan ban hành văn bản. Vì vậy, Cục Việc làm, Bộ Laođộng-Thương binh và Xã hội đã gửi văn bản số 652/CVL-BHTN &QLLĐ ngày04/11/2010 để thay thế văn bản số 598/CVL-BHTN &QLLĐ ngày 05/10/2010 nóitrên (có công văn số 652/CVL-BHTN&QLLĐ kèm theo).

Bộ Laođộng-Thương binh và Xã hội xin cảm ơn và rất mong nhận được sự quan tâm, góp ýcủa Đại biểu.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng;
- Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội;
- Ban công tác đại biểu;
- Ban dân nguyện;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP;
- Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Lưu VP, CVL.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Ngân