BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3976 TCT/AC
V/v Huỷ báo soát biên lai hết thời hạn lưu trữ

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2003

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Cần Thơ

Trả lời công văn số 147/CT ngày 22 tháng 10 năm 2003 của Cục Thuế tỉnh Cần Thơ về việc huỷ báo soát các loại biên lai hết thời hạn lưu trữ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Quyết định số 597 TC/QĐ/TCT ngày 08 tháng 12 năm 1990 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Chế độ kế toán tiền thuế và Điều 17 Chế độ quản lý ấn chỉ ban hành kèm theo Quyết định số: 30/2001/QĐ-BTC ngày 13 tháng 4 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; đề nghị Cục Thuế tỉnh Cần Thơ tiến hành lập bảng kê, kiểm tra đối chiếu, phân loại số liệu và đưa vào lưu trữ theo chế độ quy định: thành lập Hội đồng để tiến hành việc thanh huỷ liên báo soát các loại biên lai đã hết thời hạn lưu trữ, lập biên bản để lu theo chế độ quy định và báo cáo kết quả thanh huỷ về Tổng cục Thuế.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đức Quế