VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------------------
Số: 3976/VPCP-KTN
V/v: quản lý, cấp phép khai thác các điểm vàng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2011

Kính gửi:
- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Kom Tum (công văn số 29/TTr-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2011), ý kiến các Bộ: Công Thương (công văn số 4254/BCT-CNNg ngày 16 tháng 5 năm 2011), Tài nguyên và Môi trường (công văn số 1864/BTNMT-ĐCKS ngày 28 tháng 5 năm 2011) về việc quản lý, cấp phép khai thác các điểm vàng trên địa bàn tỉnh Kon Tum, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:
1. Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum quản lý, cấp phép khai thác vàng sa khoáng trên 04 khu vực, thuộc tỉnh Kon Tum: (1) dọc tuyến sông Pô Kô, đoạn qua huyện Ngọc Hồi và huyện ĐăkGlei; (2) suối ĐăkBlô thuộc huyện ĐăkGlei; (3) suối ĐăkHơDrai thuộc huyện Ngọc Hồi; (4) suối ĐăkPru thuộc huyện ĐăkGlei.
2. Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum khoanh định cụ thể các diện tích phân bố vàng sa khoáng, nằm trong các khu vực đã đề nghị; lựa chọn doanh nghiệp có đủ năng lực để cấp phép hoạt động khoáng sản; xây dựng phương án bảo vệ môi trường, ràng buộc việc khai thác khoáng sản với bảo vệ môi trường và dòng chảy của sông, suối; giám sát, xử lý nghiêm các doanh nghiệp vi phạm.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Tổng cục ĐC & KS;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
Vụ ĐP, Công TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3), Dg (14).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
(Đã ký)
Văn Trọng Lý