BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3979/BCT-XNK
V/v: mẫu chữ ký cấp C/O của Đài Loan

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2009

Kính gửi: VụGiám sát quản lý (Tổng cục Hải quan)

BộCông Thương gửi kèm theo đây công văn số 09093 HT/KT ngày 27 tháng 4 năm 2009của Phòng Kinh tế Văn phòng kinh tế và văn hóa Đài Bắc tại Hà Nội giới thiệumẫu chữ ký của các cán bộ có thẩm quyền cấp C/O thuộc Hiệp hội doanh nghiệpđiện tử Đài Loan.

Xinthông báo để quý Tổng cục biết để phối hợp công tác

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, XNK

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ XUẤT NHẬP KHẨU
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phan Thị Diệu Hà

Economic Division
Taipei Economic and Cultural Office, Hanoi, Vietnam
5F, HITC Building, No.239, Xuan ThuyRd, Cau Giay, Hanoi, Vietnam
Tel: 04-38335510, Fax: 04-38335509: E-mail: [email protected]

Số:09093 HT/KT

Ngày 27 tháng 04 năm 2009

Kính gửi: Vụxuất nhập khẩu – Bộ Công Thương CHXHCN Việt Nam

Phòngkinh tế Văn phòng kinh tế và văn hóa Đài Bắc tại Hà Nội Việt Nam xin gửi tớiQuý Vụ lời chào trân trọng và xin kính báo:

Vănphòng chúng tôi xin gửi Quý Vụ chữ ký mẫu của cán bộ cấp giấy chứng nhận xuấtxứ (C/O) thuộc “Hiệp hội doanh nghiệpđiện tử Đài Loan”, có hiệu lực bắt đầu từ ngày 04/05/2009, để Quý Vụ tham khảo(chi tiết xin xem phụ lục kèm theo).

Nhândịp này Phòng kinh tế văn phòng kinh tế và văn hóa Đài Bắc xin chân thành cảmơn sự hợp tác của Quý Vụ và xin gửi tới Quý Vụ lời chào trân trọng nhất

VĂN PHÒNG KINH TẾ VÀ VĂN HÓA ĐÀI BẮC
TẠI HÀ NỘI VIỆT NAM
PHÓ TRƯỞNG ĐẠI DIỆN KIÊM TRƯỜNG PHÒNG KINH TẾ