BỘ KẾ HOẠCH V� ĐẦU TƯ
-------

CỘNG H�A X� HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh ph�c
---------------

Số: 3979/BKH ĐT-TH
V/v lập kế hoạch đầu tư ph�t triển năm 2015

H� Nội, ng�y 24 th�ng 6 năm 2014

K�nh gửi:

- C�c bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Ch�nh phủ v� c�c cơ quan kh�c ở Trung ương;
- Ủy ban nh�n d�n c�c tỉnh, th�nh phố trực thuộc Trung ương;
- C�c tập đo�n kinh tế, tổng c�ng ty nh� nước;
- Ng�n h�ng đầu tư PT v� Ng�n h�ng Ch�nh s�ch XH.

Căn cứ Chỉthị s�́ 14/CT-TTg ngày 14 tháng 6 năm 2014 củaThủ tướng ch�nh phủ v�̀ x�y dựngk�́ hoạch phát tri�̉n kinh t�́ - xã h�̣ivà dự toán ng�n sách nhànước năm 2015, Bộ Kế hoạch v�Đầu tư hướng dẫn c�c b�̣, cơ quan ngangb�̣, cơ quan trực thuộc Ch�nh phủ, Ủy bannh�n d�n tỉnh, thành ph�́ trực thu�̣c Trungương, c�ctập đo�n kinh tế, tổng c�ng ty nh�nước, c�c cơ quan, đơn vị đượcgiao dự to�n NSNN (dưới đ�y gọi tắtlà các b�̣, ngành và địaphương) về việc tri�̉n khai lập kế hoạchđầu tư ph�t triển năm 2015 như sau:

A. T�NH H�NH THỰC HIỆNKẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PH�T TRIỂN NĂM 2014

I. T�NH H�NH THỰC HIỆNKẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PH�T TRIỂN NĂM 2014

C�c bộ, ng�nh v� địaphương đ�nh gi� t�nh h�nh thực hiện v� huyđộng c�c nguồn vốn đầu tư ph�ttriển 6 th�ng đầu năm v� ước thựchiện cả năm 2014. Cụ thể như sau:

1. T�nh h�nh thực hiện v� giải ng�nkế hoạch vốn đầu tư ph�t triển 6 th�ngđầu năm 2014 v� ước thực hiện cảnăm theo từng nguồn vốn. Trong đ� đ�nh gi�cụ thể t�nh h�nh thực hiện v� giải ng�nnguồn vốn ODA (vốn nước ngo�i).

2. Kết quả đạt đượcv� c�c kh� khăn, vướng mắc trong qu� tr�nh thựchiện kế hoạch.

3. C�c giải ph�p, kiến nghị trong c�cth�ng cuối năm.

Chi tiết th�ng tin, số liệu thựchiện kế hoạch đầu tư ph�t triển 6 th�ngđầu năm v� ước thực hiện cảnăm 2014 đề nghị thực hiện theo biểumẫu số 1 v� số 3 (�p dụng cho c�c bộ, ng�nh,cơ quan trung ương) v� biểu mẫu số 2 v�số 3 (�p dụng cho c�c địa phương) k�m theovăn bản n�y.

II. T�NH H�NH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦUTƯ PH�T TRIỂN NGUỒN NSNN NĂM 2014

C�c bộ, ng�nh, địa phương v� c�cđơn vị sử dụng vốn đầu tưtừ NSNN b�o c�o t�nh h�nh thực hiện kế hoạchđầu tư từ ng�n s�ch nh� nước năm 2014 trong6 th�ng đầu năm v� ước thực hiệncả năm 2014 theo c�c nội dung dưới đ�y:

1. T�nh h�nh v� kết quả thực hi�̣nChỉ thị số 1792/CT-TTg ng�y 15 th�ng 10 năm 2011 v�̀tăng cường quản lý đầu tưtừ vốn NSNN v� vốn tr�i phiếu Ch�nh phủtrong việc ph�n bổ vốn kế hoạch năm 2014,gồm:

a) Những kết quả cụ thể trongvi�̣c thực hi�̣n c�c nguy�n tắc bố tr�vốn tập trung cho c�c dự �n trong giai đoạn2011-2014, g�̀m: thanh to�n nợ XDCB; bố tr� vốn choc�c dự �n ho�n th�nh c�c năm trước v� trong nămkế hoạch; số dự �n chuyển tiếp phảigiãn hoãn, bố tr� vốn đến điểmdừng kỹ thuật. Số dự �n chuyểnđổi h�nh thức đầu tư; số dự �nkhởi c�ng mới. Ph�n t�ch, so s�nh giữa c�c năm,trước thời điểm ban h�nh Chỉ thịsố 1792/CT-TTg v� sau thời điểm ban h�nh Chỉthị số 1792/CT-TTg .

b) Những kết quả trong vi�̣c bốtr� vốn NSNN kế hoạch năm 2014 so với c�c nămtrước: số dự �n ho�n th�nh trước 31 th�ng 12năm 2013; ho�n th�nh năm 2014; số dự �n chuyểntiếp phải giãn hoãn, bố tr� vốnđến điểm dừng kỹ thuật. Sốdự �n chuyển đổi h�nh thức đầu tư;số dự �n khởi c�ng mới.

2. T�nh h�nh thực hiện kế hoạchđầu tư nguồn NSNN 6 th�ng đầu năm 2014 v�ước thực hiện cả năm 2014 theo từngng�nh, lĩnh vực, chương tr�nh v� từng dự �ncụ thể.

3. Kết quả huy động v� sửdụng c�c nguồn vốn đầu tư kh�c quản l�qua ng�n s�ch, như: xổ số kiến thiết, mộtsố loại ph� trong 6 th�ng đầu năm v� ướcthực hiện cả năm 2014.

4. C�c kết quả đạtđược, c�c kh� khăn, vướng mắc v� nhữngtồn tại, hạn chế trong việc x�y dựng v�thực hiện kế hoạch đầu tư; giữay�u cầu quản l� tập trung thống nhất v� tạosự chủ động của c�c cấp, c�c ng�nh v�cơ sở quy định tại Chỉ thị số1792/CT-TTg của Thủ tướng Ch�nh phủ.

5. C�c đề xuất, kiến nghị trongc�c th�ng cuối năm.

Chi tiết th�ng tin, số liệu thựchiện kế hoạch đầu tư ph�t triển nguồnNSNN năm 2014 đề nghị thực hiện theobiểu mẫu số 1 (�p dụng cho c�c bộ, ng�nh, cơquan trung ương) v� biểu mẫu số 2 (�p dụngcho c�c địa phương) k�m theo văn bản n�y.

III. T�NH H�NH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦUTƯ PH�T TRIỂN VỐN TR�I PHIẾU CH�NH PHỦ NĂM2014

C�c bộ, ng�nh, địa phương b�o c�ot�nh h�nh thực hiện kế hoạch đầu tư nguồnvốn tr�i phiếu Ch�nh phủ 6 th�ng đầu năm 2014v� ước thực hiện kế hoạch năm 2014,gồm:

1. T�nh h�nh ph�n bổ kế hoạch vốntr�i phiếu Ch�nh phủ năm 2014, bao gồm c�c kếtquả đạt được v� c�c tồn tại,hạn chế.

2. T�nh h�nh thực hiện và giải ng�nkế hoạch vốn tr�i phiếu Ch�nh phủ 6 th�ngđầu năm v� ước thực hiện cảnăm 2014 c�c dự �n giao th�ng, thủy lợi, y tế, k�t�c x� sinh vi�n, di d�n t�i định cư thủy điệnSơn La, vốn đối ứng c�c chương tr�nh, dự�n ODA sử dụng nguồn vốn tr�i phiếu Ch�nhphủ, Chương tr�nh mục ti�u quốc gia về x�ydựng n�ng th�n mới sử dụng vốn tr�i phiếuCh�nh phủ.

3. T�nh h�nh huy động c�c nguồn vốnđầu tư kh�c trong năm 2014 để bổ sung choc�c dự �n sử dụng vốn tr�i phiếu Ch�nh phủnhưng chưa được bố tr� đủ vốn.

4. Những kết quả đạtđược v� c�c tồn tại hạn chế trongviệc thực hiện kế hoạch vốn tr�iphiếu Ch�nh phủ năm 2014, thực hi�̣n 6tháng v� dự kiến cả năm 2014.

5. C�c giải ph�p, kiến nghị.

Chi tiết th�ng tin, số liệu thựchiện kế hoạch đầu tư ph�t triểnnguồn TPCP năm 2014 đề nghị thực hiệntheo biểu mẫu số 3 k�m theo văn bản n�y.

IV. T�NH H�NH THỰC C�C CHƯƠNG TR�NHMỤC TI�U QUỐC GIA NĂM 2014 V� GIAI ĐOẠN 2011-2014

1.T�nh h�nh thực hiện c�c Chương tr�nh MTQG 6 th�ngđầu năm 2014; ước thực hiện cảnăm v� giai đoạn 2011-2014.

2.T�nh h�nh ph�n bổ v� giao vốn thực hiện c�cChương tr�nh MTQG năm 2014; t�nh h�nh huy độngnguồn lực v� lồng gh�p c�c nguồn vốn thựchiện Chương tr�nh năm 2014 v� giai đoạn2011-2014.

3.Những kh� khăn, vướng mắc trong qu� tr�nhtriển khai thực hiện v� đề xuất kiếnnghị.

Chi tiết t�nh h�nh thực hiện c�cChương tr�nh mục ti�u quốc gia năm 2014 v� giaiđoạn 2011-2014 đề nghị thực hiện theoc�c biểu mẫu số 4 v� biểu mẫu số 5 (�pdụng cho c�c cơ quan quản l� CTMTQG) v� c�c biểumẫu số 6, 7 v� 8 (�p dụng cho c�c bộ, ng�nh, cơquan trung ương v� c�c tỉnh th�nh phố trựcthuộc Trung ương) k�m theo văn bản n�y.

V. T�NH H�NH XỬ L� NỢ ĐỌNG X�YDỰNG CƠ BẢN

Căn cứ c�c quy định v�̀nợ đọng x�y dựng cơ bảnđược n�u tại văn bản 9590/BKH ĐT-TH ng�yng�y 20 th�ng 11 năm 2012 của Bộ Kế hoạch v�Đầu tư, đ�̀ nghị c�c bộ, ng�nh v�địa phương b�o c�o t�nh h�nh xử l� nợđọng XDCB trong năm 2014, danh mục v� sốnợ đọng x�y dựng cơ bản đếnhết ng�y 31 th�ng 12 năm 2013 v� đến ng�y 30 th�ng 6năm 2014. Cụ thể như sau:

1. Tìnhhình tri�̉n khai thực hi�̣n Chỉ thịs�́ 27/CT-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2012 v� số14/CT-TTg ng�y 28 th�ng 6 năm 2013 v�̀ những giảipháp chủ y�́u khắc phục tìnhtrạng nợ đọng x�y dựng cơ bảntrong năm 2014.

2. Danh mục v� số nợ đọngx�y dựng cơ bản trong kế hoạch đếnhết ng�y 31 th�ng 12 năm 2013 v� đến ng�y 30 th�ng 6năm 2014

a) Danh mục v� số nợ đọngx�y dựng cơ bản trong kế hoạch đếnhết ng�y 31 th�ng 12 năm 2013 v� đến ng�y 30 th�ng 6năm 2014, g�̀m:

- Danh mục v� số nợ đọngx�y dựng cơ bản c�c dự �n đã ho�n th�nh,đã b�n giao sử dụng ngu�̀n vốn ng�n s�chtrung ương, ng�n s�ch địa phương, ngu�̀nvốn tr�i phiếu Ch�nh phủ.

- Danh mục v� số nợ đọngx�y dựng cơ bản c�c dự �n đang triển khaithực hi�̣n sử dụng ngu�̀n vốn ng�n s�ch trungương, ng�n s�ch địa phương, ngu�̀nvốn tr�i phiếu Ch�nh phủ.

b) Danh mục v� số nợ đọngx�y dựng cơ bản c�c dự �n kh�ng thuộc kếhoạch n�u tại tiết a tr�n đ�y.

3. Đối với số nợđọng x�y dựng cơ bản đến hết ng�y31 th�ng 12 năm 2013, b�o c�o rõ số vốn kếhoạch năm 2014 đã bố tr� để thanh to�nsố nợ n�y.

4. L�m r� nguy�n nh�n g�y ra nợ đọng x�ydựng cơ bản trong kế hoạch v� kh�ngthuộc kế hoạch.

5. Kiểm điểm, xác định r�trách nhi�̣m của từng c�́p, từng cơ quan(gắn với tr�ch nhi�̣m c� nh�n) trong vi�̣cđể ph�t sinh nợ đọng x�y dựng cơbản trong kế hoạch v� kh�ng thuộc kế hoạch.

6. Các giải pháp đã v� sẽthực hi�̣n trong thời gian tới đểxử lý nợ đọng x�y dựng cơbản.

Chi tiết danh mục dự �n v� sốnợ đọng x�y dựng cơ bản t�nh đếnhết ng�y 31 th�ng 12 năm 2013 v� đến ng�y 30 th�ng 6năm 2014 đề nghị c�c bộ, ng�nh v� địaphương b�o c�o theo c�c biểu mẫu số 9, 10 v� 11 k�mtheo văn bản n�y.

B. LẬP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯPH�T TRIỂN NĂM 2015

Căn cứ c�c quy định tạiChỉ thị số 14/CT-TTg ng�y 14 th�ng 6 năm 2014 vềx�y dựng k�́hoạch phát tri�̉n kinh t�́-xã h�̣i vàdự toán ng�n sách nhà nướcnăm 2015, c�c mục ti�u ph�t triển kinh tế-x� hội 5năm 2011-2015, đề nghị c�c bộ, ng�nh v�địa phương triển khai việc lập kếhoạch đầu tư ph�t triển năm 2015 theo c�c quyđịnh dưới đ�y.

I. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦUTƯ PH�T TRIỂN NĂM 2015

Căn cứ t�nh h�nh thực hiện kếhoạch đầu tư ph�t triển 6 th�ng đầunăm 2014 v� ước thực hiện kế hoạchđầu tư ph�t triển năm 2014, khả năng c�nđối nguồn vốn trong năm 2015, đềnghị c�c bộ, ng�nh v� địa phương:

1. Dự kiến khả năng c�nđối c�c nguồn vốn đầu tư ph�ttriển nguồn NSNN v� c�c nguồn vốn kh�c c� t�nhchất NSNN thuộc cơ quan, đơn vị v� cấpm�nh quản l�.

2. Dự kiến khả năng huyđộng c�c nguồn vốn đầu tư kh�cđể thực hiện c�c chương tr�nh, dự �nthuộc c�c cơ quan, đơn vị v� cấp m�nhquản l�.

3. C�c thuận lợi v� c�c kh� khăn,vướng mắc trong việc c�n đối v� huyđộng c�c nguồn vốn trong năm 2015 đểthực hiện c�c mục ti�u, nhiệm vụ củakế hoạch ph�t triển kinh tế-x� hội năm 2015.

4. C�c đề xuất, kiến nghị v� c�cgiải ph�p triển khai thực hiện kế hoạchđầu tư ph�t triển năm 2015 của bộ, ng�nhv� địa phương.

Chi tiết dự kiến kế hoạchđầu tư ph�t triển năm 2015 theo từngnguồn vốn đề nghị thực hiện theobiểu mẫu số 1 v� số 3 (�p dụng cho c�c bộ,ng�nh, cơ quan trung ương) v� biểu mẫu số 2 v�số 3 (�p dụng cho c�c địa phương) k�m theovăn bản n�y.

II. LẬP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯPH�T TRIỂN NGUỒN NSNN V� TR�I PHIẾU CH�NH PHỦ NĂM2015

1. C�c quy định chung trong quản l�đầu tư ph�t triển nguồn vốn NSNN v� tr�iphiếu Ch�nh phủ

Tiếp tục thực hiện quản l�chặt chẽ việc lập, thẩm định, ph�duyệt c�c dự �n sử dụng nguồn vốn NSNN v�TPCP, bố tr� vốn cho c�c dự �n v� xử l� nợđọng x�y dựng cơ bản trong kế hoạchđầu tư ph�t triển nguồn vốn NSNN v� TPCP theochỉ đạo của Thủ tướng Ch�nh phủtại c�c Chỉ thị: số 14/CT-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2013 v�̀tăng cường quản lý đ�̀u tưvà xử lý nợ đọng x�ydựng cơ bản từ ngu�̀n ng�n sáchnhà nước và trái phi�́u Chínhphủ; số 1792/CT-TTg ng�y 15 th�ng 10 năm 2011 v�̀tăng cường quản lý đầu tưtừ vốn NSNN v� vốn tr�i phiếu Ch�nh phủ;số 27/CT-TTg ng�y 10 th�ng 10 năm 2012 về nhữnggiải ph�p chủ yếu khắc phục t�nh trạngnợ đọng x�y dựng cơ bản tại c�cđịa phương. Cụ thể như sau:

a) V�̀ vi�̣c l�̣p, th�̉mđịnh, ph� duy�̣t các dự ánđ�̀u tư sử dụng nguồn vốn ng�nsách nh� nước v� trái phiếu Ch�nh phủ

C�c bộ, ng�nh v� địa phươngchịu tr�ch nhi�̣m quản lý chặt chẽvi�̣c lập, th�̉m định, ph� duy�̣t c�c dự�n đầu tư sử dụng ngu�̀n vốn NSNN v�tr�i phiếu Ch�nh phủ theo c�c quy định sau:

(1) Chấn chỉnh v� quy định rõtr�ch nhi�̣m của c�c cơ quan lập, th�̉mđịnh, ph� duy�̣t c�c dự �n đầu tưthuộc th�̉m quy�̀n.

(2) Đối với c�c dự �n khởi c�ngmới sử dụng ngu�̀n vốn NSNN chưa ph�duy�̣t Quyết định đầu tư hoặcđã ph� duy�̣t Quyết định đầutư, nhưng chưa được bố tr� vốn:

- Kiểm so�t chặt chẽ phạm vi,quy m� đầu tư của từng dự �n bảođảm theo đ�ng mục ti�u, lĩnh vực,chương tr�nh đã được ph� duy�̣t.

- Chỉ được ph� duy�̣tquyết định đầu tư khi đã x�cđịnh rõ ngu�̀n vốn v� khả năng c�nđối vốn ở từng cấp ng�n s�ch.

- Đối với c�c dự �n đãđược Bộ Kế hoạch v� Đầutư th�̉m định ngu�̀n vốn, chỉđược ph� duy�̣t quyết địnhđầu tư phần vốn ng�n s�ch trung ương theođ�ng mức vốn đã đượcth�̉m định.

(3) Đối với c�c dự �n chuyểntiếp, đang triển khai dở dang đãđược giao kế hoạch vốn NSNN v� vốntr�i phiếu Ch�nh phủ cần thiết phảiđi�̀u chỉnh tăng tổng mức đầutư phải thực hi�̣n theo quy định tạiChỉ thị số 14/CT-TTg ng�y 28 th�ng 6 năm 2013 củaThủ tướng Ch�nh phủ về tăng cườngquản l� đầu tư v� xử l� nợ đọngx�y dựng cơ bản từ nguồn ng�n s�ch nh�nước, tr�i phiếu Ch�nh phủ.

(4) C�c cấp, c�c ng�nh tăng cườngc�ng t�c gi�m s�t, thanh tra, kiểm tra trong tất cả c�c kh�uv�̀ lập dự �n, th�̉m định, th�̉m tradự �n đầu tư.

b) C�c quy định bố tr� vốnNSNN v� tr�i phiếu Ch�nh phủ trong năm 2015

(1) Vi�̣c bố tr� vốn đểthực hi�̣n dự án đối vớiph�̀n đi�̀u chỉnh tăng tổng mứcđ�̀u tư so với quyết định đầutư ban đầu hoặc c�c quyết địnhđầu tư đi�̀u chỉnh quy địnhtại c�c quyết định giao kế hoạch vốnđầu tư ph�t triển ngu�̀n NSNN v� tr�i phiếuCh�nh phủ năm 2012, 2013 v� năm 2014 (dưới đ�ygọi tắt l� quy�́t định đ�̀u tưđược Thủ tướng Chính phủcho phép):

- Đối với c�c dự �n do c�c bộ,ng�nh cơ quan Trung ương quản lý: c�c bộ,ng�nh chịu tr�ch nhi�̣m huy động c�c ngu�̀nvốn kh�c để thực hi�̣n đối vớiphần đi�̀u chỉnh tăng tổng mức đầutư so với quyết định đầu tưđược Thủ tướng Ch�nh phủ cho ph�p.Trường hợp dự �n cấp thiếtcần phải đi�̀u chỉnh tăng tổng mứcđầu tư, nhưng kh�ng c� khả năng huyđộng c�c ngu�̀n vốn kh�c để thựchi�̣n, cần c�n đối kế hoạch vốn NSNNh�ng năm để thực hi�̣n phần đi�̀uchỉnh tăng tổng mức đầu tư b�o c�oThủ tướng Ch�nh phủ xem x�t, quyếtđịnh.

- C�c dự �n đầu tư do địaphương quản lý: c�c địa phươngchịu tr�ch nhi�̣m bố tr� vốn ng�n s�ch địaphương v� huy động c�c ngu�̀n vốn kh�cđể thực hi�̣n đối với phầnđi�̀u chỉnh tăng tổng mức đầutư so với quyết định đầu tưđược Thủ tướng Ch�nh phủ cho ph�p.Cụ thể:

+ Đối với c�c dự �n sử dụngvốn Ng�n s�ch Trung ương: Ng�n s�ch Trung ươngchỉ h�̃ trợ tối đa theo tỷ l�̣ quyđịnh tại Quyết định số 60/2010/Q Đ-TTg ng�y 30 th�ng 9 năm 2010 của Thủ tướngCh�nh phủ v�̀ c�c nguy�n tắc ti�u ch� theo tổngmức đầu tư tại quyết địnhđầu tư đã được Thủtướng Ch�nh phủ cho ph�p.

+ Đối với c�c dự �n sửdụng vốn tr�i phiếu Ch�nh phủ: Ng�n s�ch Trungương kh�ng h�̃ trợ cho phần đi�̀uchỉnh tăng tổng mức đầu tư do tăngquy m� theo quyết định đầu tưđược Thủ tướng Ch�nh phủ cho ph�p;kh�ng h�̃ trợ cho phần đi�̀u chỉnhtăng tổng mức đầu tư (bao g�̀m phầnđi�̀u chỉnh tăng do biến động gi� nguy�n,nhi�n, vật li�̣u; ch�nh s�ch ti�̀n lương v� chi ph�giải ph�ng mặt bằng) so với quyếtđịnh đầu tư được Thủtướng Ch�nh phủ cho ph�p.

(2) Đối với các dự ánsử dụng vốn Ng�n sách Trung ương v� vốntrái phiếu Ch�nh phủ đã ph� duy�̣t Quyếtđịnh đ�̀u tư đi�̀u chỉnh (t�nhđến trước ng�y ban h�nh Chỉ thị số14/CT-TTg ng�y 28 th�ng 6 năm 2013 của Thủ tướngCh�nh phủ) tăng tổng mức đầu tư theoý kiến th�̉m định của Bộ Kếhoạch v� Đầu tư, Bộ T�i ch�nh chấpthuận h�̃ trợ Ng�n s�ch Trung ương, nhưngQuyết định đầu tư đi�̀u chỉnhn�y chưa được giao trong c�c quyếtđịnh giao vốn đầu tư ngu�̀n NSNN v� tr�iphiếu Ch�nh phủ kế hoạch năm 2012, 2013 v�năm 2014: c�c bộ, ng�nh v� địa phươngchịu tr�ch nhi�̣m c�n đối ngu�̀n vốn ng�n s�chcủa bộ, ng�nh v� địa phương v� huyđộng c�c ngu�̀n vốn kh�c để thựchi�̣n phần đi�̀u chỉnh tăng tổngmức đầu tư so với quyết địnhđầu tư đã được Thủtướng Ch�nh phủ chấp thuận. Trườnghợp kh�ng c�n đối được c�cngu�̀n vốn kh�c, đ�̀ xuất c�c giải ph�pxử lý; đ�̀ng thời lập danh mục v�nhu cầu h�̃ trợ ngu�̀n vốn ng�n s�ch trungương gửi Bộ Kế hoạch v� Đầutư, Bộ T�i ch�nh tổng hợp b�o c�o Thủtướng Ch�nh phủ.

(3) Ng�n s�ch Trung ương, bao gồm kếhoạch vốn h�ng năm, ứng trước kếhoạch năm sau, dự ph�ng ng�n sách trungương v� các nguồn vốn ng�n sách trungương khác kh�ng bố tr� vốn cho c�c dự �nkhởi c�ng mới chưa được th�̉mđịnh ngu�̀n vốn; ph� duy�̣t quyếtđịnh đầu tư kh�ng đ�ng theo văn bảnth�̉m định ngu�̀n vốn của Bộ Kếhoạch v� Đầu tư v� c�c dự �n chuyểntiếp đi�̀u chỉnh tăng tổng mứcđầu tư theo c�c quy định n�u tr�n.

(4) Bảo đảm t�nh c�ng bằng, c�ngkhai, minh bạch trong việc x�y dựng kế hoạchđầu tư năm 2015.

(5) Trong qu� tr�nh x�y dựng kế hoạchđầu tư phải tổ chức thảo luậnlấy � kiến c�c cấp, c�c tổ chức v� cộngđồng d�n cư c� li�n quan, trình c�́p cóth�̉m quy�̀n ph� duy�̣t tạo sự đồngthuận v� ph�t triển bền vững.

2. Lập kế hoạch đầu tưtừ NSNN năm 2015

a) Nguy�n tắc, ti�u chí b�́trí k�́ hoạch đ�̀u tư phát tri�̉nngu�̀n NSNN năm 2015

Tr�n cơ sở nhu cầu v� khả năngc�n đối nguồn vốn đầu tư pháttri�̉n ngu�̀n NSNN năm 2015, kế hoạch đầutư trung hạn năm 2014-2015 đ� đượccấp c� thẩm quyền ph� duyệt; căn cứ nhữngđặc điểm, điều kiện thực tếtrong từng ng�nh, từng địa phươngđể sắp xếp thứ tự ưu ti�n trongđầu tư và thực hi�̣n theo các nguy�ntắc, ti�u chí dưới đ�y:

(1) Kế hoạch đầu tư năm 2015 phải nhằm g�p phần thực hiện c�c mụcti�u v� c�c định hướng ph�t triển kinh tế x�hội 5 năm 2011 - 2015 trong phạm vi cả nước,trong từng ng�nh, từng lĩnh vực v� từng v�ng,từng địa phương. Gắn việc x�y dựngKế hoạch đầu tư năm 2015 với việcthực hiện t�i cơ cấu nền kinh tế v� x�ydựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồngbộ.

(2) X�c định r� mục ti�u ưu ti�n trongkế hoạch đầu tư năm 2015 ph� hợpvới kế hoạch đầu tư trung hạn 2014-2015v� khả năng c�n đối vốn đầu tưtừ ng�n s�ch nh� nước năm 2015.

(3) Phải bảo đảm c�n đốigiữa nhu cầu đầu tư với khả năngbố tr� vốn ng�n s�ch nh� nước v� khả năng huyđộng c�c nguồn vốn nh� nước kh�c v� c�cnguồn vốn bổ sung của c�c th�nh phần kinhtế để x�y dựng kết cấu hạ tầngkinh tế x� hội.

(4) Kế hoạch đầu tư năm 2015phải được x�y dựng tr�n cơ sở tiếptục cơ cấu lại đầu tư từ NSNN theohướng tập trung, khắc phục d�n trải, n�ngcao hiệu quả đầu tư theo quy địnhtại Chỉ thị số 1792/CT-TTg ng�y 15 th�ng 10 năm2011 về tăng cường quản l� đầu tưtừ vốn ng�n s�ch nh� nước v� vốn tr�i phiếuCh�nh phủ.

(5) Việc ph�n bổ vốn đầutư từ ng�n s�ch nh� nước năm 2015 cho c�cdự án phải qu�n triệt c�c nguy�n tắc sau:

- Thực hiện theo đ�ng quy địnhtại Chỉ thị số 1792/CT-TTg ng�y 15 th�ng 10 năm2011 của Thủ tướng Ch�nh phủ về tăngcường quản l� đầu tư từ vốn ng�ns�ch nh� nước v� vốn tr�i phiếu Ch�nh phủ,Chỉ thị số 27/CT-TTg ng�y 10 th�ng 10 năm 2012 vềnhững giải ph�p chủ yếu khắc phục t�nhtrạng nợ đọng x�y dựng cơ bản tạic�c địa phương, Chỉ thị số 14/CT-TTg ng �y 28 th�ng 6 năm 2013 về tăng cường quản l�đầu tư v� xử l� nợ đọng x�y dựngcơ bản từ nguồn vốn ng�n s�ch nh� nướcv� tr�i phiếu Ch�nh phủ.

- Đối với c�c chương tr�nhbổ sung c� mục ti�u từ ng�n s�ch trung ươngtập trung bố tr� vốn cho c�c chương tr�nh đangthực hiện dở dang; đồng thời, tăngcường huy động, lồng gh�p c�c nguồn lựckh�c để ho�n th�nh chương tr�nh theo đ�ng tiếnđộ đ� được ph� duyệt. Gi�n tiếnđộ thực hiện c�c chương tr�nh chưathật sự cấp b�ch. Đối với c�cchương tr�nh mới, chỉ bố tr� vốn kếhoạch 2015 cho c�c chương tr�nh đ� đượcThủ tướng Ch�nh phủ cho ph�p bổ sung trong kếhoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2014 -2015.

- Tập trung bố tr� vốn đầutư từ ng�n s�ch nh� nước để ho�n th�nh v�đẩy nhanh tiến độ c�c dự �n quan trọngquốc gia; nhiệm vụ quốc ph�ng, an ninh, hỗtrợ ngư d�n ph�t triển đ�nh bắt v� c�c dịchvụ tr�n biển, gắn với bảo vệ chủquyền biển đảo; c�c nhiệm vụ giảmngh�o, tạo việc l�m, ph�t triển n�ng nghiệp, n�ng th�n,y tế, gi�o dục, vốn thực hiện c�c dự �nPPP,...; c�c dự �n trọng điểm c� � nghĩa lớnđối với ph�t triển kinh tế - x� hộicủa c�c ng�nh, c�c địa phương.

- Trong từng ng�nh, lĩnh vực, ưu ti�nbố tr� vốn cho c�c dự �n, c�ng tr�nh đ� ho�n th�nh v�đ� b�n giao đưa v�o sử dụng t�nh đến ng�y31 th�ng 12 năm 2014 nhưng chưa bố tr� đủvốn; thanh to�n nợ x�y dựng cơ bản; c�c dự�n dự kiến ho�n th�nh năm 2015 (theo tiến độtrong quyết định đầu tư, khả năngc�n đối vốn v� khả năng thực hiện trongnăm 2015); vốn đối ứng cho c�c dự �n ODA theotiến độ thực hiện dự �n; c�c dự �nsử dụng vốn tr�i phiếu Ch�nh phủ giaiđoạn 2012-2015 nhưng chưa được bốtr� đủ vốn để ho�n th�nh, ph�t huy hiệuquả.

- Bố tr� ho�n trả c�c khoản vốnứng trước theo đ�ng quyết định củaThủ tướng Ch�nh phủ.

- Số vốn c�n lại bố tr� cho c�cdự �n chuyển tiếp thực hiện theo tiếnđộ được ph� duyệt. Đối vớic�c dự �n chuyển tiếp, cần r� so�t phạm vi, quym� đầu tư ph� hợp với mục ti�u v� khảnăng c�n đối vốn.

- Đối với c�c dự �n khởi c�ngmới, chỉ bố tr� vốn khởi c�ng mới c�cdự �n thật sự cấp b�ch đ�p ứng đủc�c điều kiện sau đ�y:

+ Nằm trong quy hoạch đ�được duyệt;

+ Đ� x�c định r� nguồn vốn v� khảnăng c�n đối vốn ở từng cấp ng�n s�ch;

+ Quyết định ph� duyệt dự �n trướcng�y 31 th�ng 10 năm 2014;

+ Đ� bố tr� đủ vốn đểxử l� nợ đọng x�y dựng cơ bản theo quyđịnh tại Chỉ thị số 27/CT-TTg ng�y 10 th�ng10 năm 2012 v� Chỉ thị số 14/CT-TTg ng�y 28 th�ng 6năm 2013 của Thủ tướng Ch�nh phủ;

+ Kh�ng bố tr� vốn đầu tưtừ ng�n s�ch nh� nước cho c�c dự �n kh�ng thuộcnhiệm vụ chi đầu tư theo quy địnhcủa Luật Ng�n s�ch nh� nước.

- Kh�ng bố tr� vốn bổ sung c� mụcti�u nguồn ng�n s�ch trung ương cho: C�c dự �n khởic�ng mới chưa được thẩm địnhnguồn vốn; c�c dự �n ph� duyệt quyếtđịnh đầu tư kh�ng đ�ng theo văn bảnthẩm định nguồn vốn của Bộ Kếhoạch v� Đầu tư; kh�ng bố tr� phần vốnđiều chỉnh tăng tổng mức đầutư theo quy định tại Chỉ thị số14/CT-TTg ng�y 28 th�ng 6 năm 2013 của Thủ tướngCh�nh phủ. Kh�ng bố tr� vốn ng�n s�ch trung ươngcho c�c dự �n sử dụng vốn vay ng�n s�ch địaphương chưa thẩm định vốn hoặc ph�duyệt phần vốn ng�n s�ch trung ương cao hơnmức đ� thẩm định.

(6) Việc ph�n bổ vốn thực hiệntheo đ�ng c�c quy định tại Quyết địnhsố 60/2010/Q Đ-TTg ng�y 30/9/2010 của Thủtướng Ch�nh phủ về c�c nguy�n tắc, ti�u ch� v�định mức ph�n bổ vốn đầu tư ph�ttriển bằng nguồn ng�n s�ch nh� nước giaiđoạn 2011-2015.

b) X�y dựng danh mục v� bố tr�vốn NSNN cho từng dự �n kế hoạch năm 2015

(1) Đối với c�c dự �n sửdụng vốn đầu tư từ ng�n s�ch trungương, bao gồm vốn đầu tư cho c�cbộ, ng�nh ở Trung ương, vốn bổ sung c�mục ti�u của Ng�n s�ch Trung ương cho c�c địaphương:

Căn cứ mục ti�u, địnhhướng, nguy�n tắc v� khả năng c�n đốivốn đầu tư n�u tr�n, c�c bộ, ng�nh, địaphương dự kiến danh mục dự �n v� mứcvốn cho từng dự �n theo đúng các nguy�ntắc n�u tại tiết a n�u tr�n.

(2) Đối với c�c dự �n sử dụng vốnc�n đối ng�n s�ch của địa phương,vốn xổ số kiến thiết v� c�c nguồn vốnc� t�nh chất ng�n s�ch nh� nước

Căn cứ c�c quy định tạiChỉ thị số 14/CT-TTg ngày 14 tháng 6 năm 2014,dự kiến khả năng c�n đối nguồnvốn đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nh�n d�nc�c tỉnh, th�nh phố trực thuộc Trung ươngchịu tr�ch nhiệm tổ chức r� so�t v� dự kiếnphương �n bố tr� vốn đầu tư trong c�nđối ng�n s�ch địa phương, vốn xổ sốkiến thiết (bao gồm cả danh mục c�c dự �nkhởi c�ng mới) năm 2015 ph� hợp với kếhoạch đầu tư trung hạn của địaphương tr�nh Hội đồng nh�n d�n c�ng cấpquyết định theo đ�ng c�c nguy�n tắc quyđịnh tại điểm 1 n�u tr�n, bảo đảmbố tr� vốn tập trung v� n�ng cao hiệu quảsử dụng vốn đầu tư.

Chi tiết danh mục v� bố tr�vốn NSNN cho từng dự �n kế hoạch năm 2015đề nghịthực hiện theo biểu mẫu số 12, 13, 14, 17 v� 18 (�p dụng cho c�c bộ,ng�nh, cơ quan trung ương) v� biểu mẫu số 14, 15, 16, 17 v� 18 (�p dụng cho c�cđịa phương) k�m theo văn bản n�y.

3. Đi�̀u chỉnh kếhoạch vốn tr�i phiếu Ch�nh phủ giai đoạn2012-2015

Tr�n cơ sở kế hoạch vốn tr�iphiếu Ch�nh phủ giai đoạn 2012-2015 v� bổ sungkế hoạch vốn tr�i phiếu Ch�nh phủ giaiđoạn 2014-2016, tình hình thực hi�̣nk�́ hoạch vốn tr�i phiếu Ch�nh phủ năm 2012-2013và ước thực hi�̣n cả năm 2014,nếu c� nhu cầu điều chỉnh kế hoạch vốntr�i phiếu Ch�nh phủ giai đoạn 2012-2015, c�c b�̣,ngành và địa phương t�̉ng hợp,đề xuất đi�̀u chỉnh k�́ hoạchv�́n trái phi�́u Chính phủ giai đoạn2012-2015 giữa các dự án trongtừng ngành, lĩnh vực gửi B�̣K�́ hoạch và Đ�̀u tư, B�̣ Tàichính đ�̉ t�̉ng hợp báo cáoThủ tướng Chính phủ theo nguy�ntắc sau:

- Thu�̣c danh mục sử dụngv�́n trái phi�́u Chính phủ giai đoạn2012-2015 đã được Thủtướng Chính phủ giao.

- Đã được b�́ tríđủ v�́n tr�i phiếu Ch�nh phủ đ�̉ thuh�̀i các khoản v�́n trái phi�́u Chínhphủ được Thủ tướng Chínhphủ cho ứng trước từ năm 2011trở v�̀ trước, nhưng chưa b�́trí k�́ hoạch các năm sau đ�̉ thuh�̀i.

- Mức v�́n trái phi�́uChính phủ đi�̀u chỉnh giữa cácdự án kh�ng được vượtquá t�̉ng mức v�́n trái phi�́uChính phủ giai đoạn 2012-2015 theo từngngành, lĩnh vực đã đượcThủ tướng Chính phủ giao. Tổng sốvốn tr�i phiếu Ch�nh phủ kế hoạch giaiđoạn 2012-2015 sau khi điều chỉnh v� số vốntr�i phiếu Ch�nh phủ bổ sung giai đoạn 2014-2016(nếu c�) của từng dự �n kh�ng đượcvượt qu� tổng mức đầu tư củadự �n được Quốc hội cho ph�p bố tr�từ nguồn vốn tr�i phiếu Ch�nh phủ.

- Kh�ng được phép đi�̀uchỉnh mức v�́n trái phi�́u Chínhphủ giai đoạn 2012-2015:

+ Cho ph�̀n đi�̀u chỉnh tăng quym� hoặc đi�̀u chỉnh tăng t�̉ngmức đ�̀u tư so với quy�́tđịnh đ�̀u tư được Thủtướng Chính phủ cho phép.

+ Đi�̀u chỉnh mức v�́ncủa dự án thu�̣c ngành, lĩnhvực này sang dự án thu�̣c ngành, lĩnhvực khác.

- Vi�̣c đi�̀u chỉnh mứcv�́n phải bảo đảm hi�̣u quảđ�̀u tư, mục ti�u đ�̀u tư, kh�ng g�yth�́t thoát, lãng phí.

Chi tiết danh mụcdự �n điều chỉnh kế hoạch vốn tr�iphiếu Ch�nh phủ giai đoạn 2012-2015 đềnghị b�o c�o tại biểu mẫu số 19 k�m theo vănbản n�y.

4. Lập kế hoạch vốn tr�i phiếuCh�nh phủ năm 2015

Năm 2015 tiếp tục bố tr� vốntr�i phiếu Ch�nh phủ để bổ sung mộtphần vốn đối ứng cho c�c chương tr�nh,dự �n ODA, Chương tr�nh mục ti�u quốc gia vềx�y dựng n�ng th�n mới, c�c dự �n giao th�ng, thủylợi, y tế được Quốc hội bố tr�vốn tr�i phiếu Ch�nh phủ giai đoạn 2012 - 2015 v�bổ sung vốn tr�i phiếu Ch�nh phủ giai đoạn2014 - 2016.

Tr�n cơ sở kế hoạch vốn tr�iphiếu Ch�nh phủ giai đoạn 2012-2015, kếhoạch vốn tr�i phiếu Ch�nh phủ bổ sung giaiđoạn 2014-2016 đ� được Quốchội quyết định v� tình hình thựchi�̣n k�́ hoạch c�c năm 2012, 2013 v� 2014, c�c bộv� địa phương triển khai lập kếhoạch vốn tr�i phiếu Ch�nh phủ năm 2015 thựchiện nghi�m c�c quy định của Quốc hội v� Ch�nhphủ trong việc quản l� sử dụng nguồnvốn tr�i phiếu Ch�nh phủ dự kiến kếhoạch vốn tr�i phiếu Ch�nh phủ năm 2015. Cụthể như sau:

a) Đối với c�c chươngtr�nh, dự �n ODA:

B�n cạnhviệc ưu ti�n c�n đối vốn NSNN kế hoạchnăm 2015 để đối ứng cho c�c chương tr�nh,dự �n ODA, năm 2015 tiếp tục bổ sung nguồnvốn tr�i phiếu Ch�nh phủ để đốiứng cho một số chương tr�nh, dự �ntrọng điểm, cấp b�ch sử dụng nguồnvốn ODA. Việc lập kế hoạch vốnđối ứng c�c chương tr�nh, dự �n ODA từnguồn vốn tr�i phiếu Ch�nh phủ phải bảođảm c�c nguy�n tắc, ti�u ch� dưới đ�y:

(1) Chỉ bốtr� vốn tr�i phiếu Ch�nh phủ kế hoạch năm2015 cho c�c dự �n Ng�n s�ch Trung ương chịu tr�chnhiệm bố tr� vốn đối ứng.

(2) Vốn đốiứng c�c chương tr�nh, dự �n ODA kế hoạchnăm 2015 nhằm đẩy nhanh tiến độgiải ng�n v� bảo đảm c�c cam kết trong c�cHiệp định đ� k� v� tiến độ, thựchiện c�c chương tr�nh, dự �n thật sựcần thiết v� sử dụng c� hiệu quảnguồn vốn n�y.

(3) Vốn đốiứng c�c chương tr�nh, dự �n ODA để tậptrung thực hiện c�c c�ng việc: giải ph�ng mặtbằng; nộp thuế nhập khẩu, thuế VAT; x�ydựng phần vỏ để đồng bộ vớitiến độ nhập khẩu thiết bị, m�y m�ctừ nguồn vốn nước ngo�i; ...

(4) Bố tr� vốnđối ứng ODA nguồn TPCP kế hoạch năm2015 tập trung cho theo thứ tự ưu ti�n cho c�c nh�mdự �n như sau:

- C�c chương tr�nh,dự �n sử dụng vốn ODA của nh�m 6 ng�n h�ng ph�ttriển, gồm: WB, ADB, JICA, KFW, AFD, KEXIMBANK cầnđẩy nhanh tiến độ giải ng�n nguồn vốnnước ngo�i.

- C�c chương tr�nh,dự �n trọng điểm, cấp b�ch sử dụngvốn ODA cần đẩy nhanh tiến độ giảing�n nguồn vốn nước ngo�i.

(5) Mức vốnđối ứng kh�ng được vượt qu�tổng mức đối ứng nguồn ng�n s�ch Trungương đ� được cấp c� thẩm quyềnph� duyệt v� c�c quy định tại Quyếtđịnh số 60/2010/Q Đ-TTg ng�y 30/9/2010 của Thủtướng Ch�nh phủ về c�c nguy�n tắc, ti�u ch� v�định mức ph�n bổ vốn đầu tư ph�ttriển nguồn NSNN giai đoạn 2011-2015.

(6) Kh�ng bố tr� vốnđối ứng nguồn vốn tr�i phiếu Ch�nh phủcho c�c chương tr�nh, dự �n ODA trong quyếtđịnh ph� duyệt của cấp c� thẩm quyềnhoặc trong hiệp định k� kết quy địnhphần vốn đối ứng sử dụng c�cnguồn vốn kh�c, kh�ng thuộc nguồn vốn ng�n s�chtrung ương.

Chi tiết danh mụcdự �n v� dự kiến mức vốn tr�i phiếu Ch�nhphủ kế hoạch năm 2015 đối ứng cho c�cchương tr�nh, dự �n ODA đề nghị b�o c�otại biểu mẫu số 14 k�m theo văn bản n�y.

b) Đối với Chương tr�nhmục ti�u quốc gia về x�y dựng n�ng th�n mới

Việc lập kế hoạch vốn tr�iphiếu Ch�nh phủ năm 2015 đầu tư chochương tr�nh mục ti�u quốc gia về x�y dựngn�ng th�n mới thực hiện theoc�c nguy�n tắc, ti�u ch� theo quy định tại Quyếtđịnh số 195/Q Đ-TTg ng�y 25/01/2014 của Thủtướng Ch�nh phủ như sau:

(1) Vốn tr�i phiếu Ch�nh phủ bố tr�để đầu tư cơ sở hạ tầng choc�c x� theo đ�ng mục ti�u của Chương tr�nh mụcti�u quốc gia về x�y dựng n�ng th�n mới đ�được cấp c� thẩm quyền ph� duyệt.

(2) Ưu ti�n vốn hỗ trợ cho:

- Nh�m 1: C�c x� đặc biệt kh� khăn, x�bi�n giới, x� an to�n khu theo Quyết định số 2405/Q Đ-TTg ng�y 10/12/2013 của Thủ tướng Ch�nhphủ; c�c x� đặc biệt kh� khăn v�ng b�i ngang venbiển v� hải đảo theo Quyết định số 539/Q Đ-TTg ng�y 01/4/2013 của Thủ tướng Ch�nhphủ; c�c x� ngh�o thuộc: huyện ngh�o theo Nghịquyết số 30a/ 2008/NQ-CP ng�y 27/12/2008 của Ch�nh phủ,huyện c� tỷ lệ hộ ngh�o cao được �pdụng cơ chế, ch�nh s�ch đầu tư cơsở hạ tầng theo quy định của Nghị quyếtsố 30a/2008/NQ-CP, c�c huyện miền n�i của c�ctỉnh gi�p T�y Nguy�n, v�ng Đồng bằng s�ng Cửu Longv� c�c v�ng c�n lại.

- Nh�m 2: 14 x� điểm theo chỉđạo của Trung ương.

- Nh�m 3: C�c x� đăng k� v� c� khả năngphấn đấu đạt chuẩn n�ng th�n mới tronggiai đoạn 2014-2016.

(3) Mức vốn hỗ trợ đầutư:

- Mức vốn hỗ trợ đầutư b�nh qu�n cho c�c x� quy định tại nh�m 1 v� nh�m 2 n�utr�n tối thiểu gấp 02 lần cho c�c x� kh�ng thuộcđối tượng ưu ti�n.

- Mức bố tr� vốn hỗ trợđầu tư b�nh qu�n cho c�c x� quy định tại nh�m3 n�u tr�n gấp khoảng 1,6 lần cho c�c x� kh�ng thuộcđối tượng ưu ti�n.

- Mức bố tr� vốn cụ thể chotừng x� do UBND cấp tỉnh x�y dựng v� tr�nh Hộiđồng nh�n d�n xem x�t, quyết định theo quyđịnh tại Quyết định số 195/Q Đ-TTgng�y 25/01/2014 của Thủ tướng Ch�nh phủ.

Chi tiết danh mụcdự �n v� dự kiến mức vốn tr�i phiếu Ch�nhphủ kế hoạch năm 2015 bố tr� cho c�c x�thuộc chương tr�nh mục ti�u quốc gia về x�ydựng n�ng th�n mới đề nghị b�o c�o tạibiểu mẫu số 8 k�m theo văn bản n�y.

c) Đối với c�c dự �n giaoth�ng, thủy lợi, y tế, k� t�c x� sinh vi�n, dự �n did�n t�i định cư thủy điện Sơn Lađược giao kế hoạch vốn tr�i phiếu Ch�nhphủ giai đoạn 2012 - 2015 v� bổ sung vốn tr�iphiếu Ch�nh phủ giai đoạn 2014 - 2016

Việc lập kế hoạch vốn tr�iphiếu Ch�nh phủ năm 2015 thực hiện theo c�c nguy�ntắc, ti�u ch� dưới đ�y:

(1) Ưu ti�n bố tr� vốn để thanhto�n khối lượng ho�n th�nh c�c dự �n đ� ho�n th�nh,b�n giao đưa v�o sử dụng trước 31 tháng12 năm 2014.

(2) Bố tr� thanh to�n nợ x�y dựng cơbản.

(3) Các dự án dự kiếnho�n th�nh năm 2015 (theo tiến độ trong quyếtđịnh đầu tư).

(4) B�́ trí đủ ngu�̀n v�́ntrái phi�́u Chính phủ k�́ hoạch năm 2015đ�̉ thu h�̀i các khoản v�́n tráiphi�́u Chính phủ được Thủtướng Chính phủ cho phép ứngtrước trong năm 2014.

(5) Mức vốn trái phi�́u Chínhphủ k�́ hoạch năm 2015 bố tr� cho từngdự �n kh�ng được vượt quá sốvốn kế hoạch năm 2015-2016 c�n lại củatừng dự �n sau khi trừ đi số vốn tr�iphiếu Ch�nh phủ đ� ứng trước năm 2011chưa bố tr� kế hoạch c�c năm trướcđể thu hồi (nếu c�).

(6) C�c bộ v� địaphương sử dụng nguồn vốn ng�n s�ch nh�nước, c�c nguồn vốn kh�c của Nh� nướcv� huy động c�c nguồn vốn của c�c th�nh phầnkinh tế kh�c để bổ sung vốn cho c�c dự �nsử dụng vốn tr�i phiếu Ch�nh phủ triển khaidở dang nhưng chưa được bố tr�đủ vốn.

Chi tiết t�nh h�nh thựchiện, danh mục dự �n v� dự kiến mứcvốn tr�i phiếu Ch�nh phủ kế hoạch năm 2015bố tr� cho c�c dự �n giao th�ng, thủy lợi, y tế,dự �n di d�n t�i định cư thủy điệnSơn La được giao kế hoạch vốn tr�iphiếu Ch�nh phủ giai đoạn 2012 - 2015 v� bổ sungvốn tr�i phiếu Ch�nh phủ giai đoạn 2014 - 2016 đềnghị b�o c�o tại biểu mẫu số 3, 20 v� 21 k�m theovăn bản n�y.

5. Lập kế hoạchvốn đầu tư ph�t triển năm 2015 c�cChương tr�nh mục ti�u quốc gia

a) Đề xuất nguồn lựcthực hiện Chương tr�nh mục ti�u quốc giacủa cơ quan quản l� Chương tr�nh, của c�cBộ, ng�nh, địa phương năm 2015; trong đ� dựkiến nguồn vốn chi tiết theo cơ cấunguồn, chi tiết đến từng dự �n th�nhphần thuộc Chương tr�nh v� nhu cầu hỗtrợ từ ng�n s�ch Trung ương. Việc đềxuất nhu cầu hỗ trợ vốn từ ng�n s�ch Trungương phải khả thi, nằm trong khả năngc�n đối ng�n s�ch Trung ương v� thực tếbố tr� ng�n s�ch Trung ương của những nămtrước cho Chương tr�nh v� c�c Bộ, ng�nh v�địa phương.

b) Nguy�n tắc bố tr� vốn thựchiện c�c Chương tr�nh MTQG năm 2015

- Ưu ti�n bố tr� vốn cho c�cdự �n, c�ng tr�nh ho�n th�nh năm 2014 v� c�c nămtrước chưa bố tr� đủ vốn, c�c dự�n chuyển tiếp cần đẩy nhanh tiếnđộ.

- Đối với c�cdự �n khởi c�ng mới: Từng cấp ng�n s�ch đượcgiao quản l� v� sử dụng nguồn vốn đầutư ng�n s�ch nh� nước thực hiện Chươngtr�nh mục ti�u quốc gia tự thẩm định nguồnvốn. Trong đ�, phải x�c định r� nguồn v�khả năng c�n đối ng�n s�ch của từngcấp; phải đảm bảo đ�p ứng c�c thủtục về đầu tư theo quy định v� ho�nth�nh trong năm 2015.

- Hạn chếtối đa bố tr� kinh ph� cho c�c nhiệm vụ chihội nghị, hội thảo, sơ kết, tổngkết, chi tham quan, học tập; kh�ng bố tr� kinhph� đo�n ra trong chi thường xuy�n của c�c Chương tr�nhmục ti�u quốc gia.

- Kiểm so�tchặt chẽ phạm vi, quy m� của từng dự �nđầu tư theo đ�ng mục ti�u, nhiệm vụcủa từng dự �n th�nh phần thuộc từngChương tr�nh mục ti�u qu�́c gia. Dự �n ph�duyệt phải đảm bảo t�nh khả thi trong huyđộng v� bố tr� ngu�̀n lực (kh�ng d�n trải,vượt qu� khả năng huy động nguồnlực v� phải r� cơ cấu nguồn vốn).

C. TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI X�Y DỰNGKẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

Căn cứ Chỉ thị số 14/CT-TTg ng�y 14 th�ng 6 năm 2014 về x�y dựng Kế hoạch ph�ttriển kinh tế - x� hội, dự to�n ng�n s�ch nh�nước năm 2015 v� c�c quy định tại vănbản hướng dẫn n�y,c�c Bộ trưởng, Thủtrưởng cơ quan ngang B�̣ v� c�c cơ quan kh�c ởTrung ương, Chủ tịch Ủy ban nh�n d�n c�ctỉnh, th�nh phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hộiđồng th�nh vi�n c�c tập đo�n kinh tế, tổng c�ng ty nh�nước căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổchức triển khai x�y dựng kế hoạch đầutư theo tiến độ sau:

I. VỀ DỰ KIẾNKẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PH�T TRIỂN NĂM 2015

1. Các b�̣, ngành vàđịa phương t�̉ chức đánhgiá tình hình thực hi�̣n k�́ hoạchđ�̀u tư ph�t triển, kế hoạch đầutư ph�t triển ngu�̀n v�́n NSNN và tráiphi�́u Chính phủ theo các hướngd�̃n n�u tr�n và dự ki�́n kế hoạch đầutư ph�t triển năm 2015 gửi Bộ Kế hoạch v�Đầu tư (2 bản), Bộ T�i ch�nh, Kiểm to�n Nh�nước theo quy định tại Chỉ thị số14/CT-TTg ng�y 14 th�ng 6 năm 2014 của Thủ tướng Ch�nhphủ.

2. Trong tháng 8 năm 2014, B�̣ K�́hoạch và Đ�̀u tư chủ trì, ph�́ihợp với các b�̣, cơ quan li�n quant�̉ chức làm vi�̣c với cácb�̣, cơ quan Trung ương, Ủy ban nh�n d�n cáctỉnh, thành ph�́ trực thu�̣c Trungương v�̀ kế hoạch đầu tư ph�ttriển năm 2015 (n�́u c�̀n thi�́t).

3. Trước ng�y 10th�ng 9 năm 2014, căn cứ kết quả thảoluận tại điểm 2 n�u tr�n, c�c bộ, ng�nh v�địa phương ho�n chỉnh dự kiến kếhoạch đầu tư ph�t triển năm 2015 gửiBộ Kế hoạch v� Đầu tư (2 bản), BộT�i ch�nh, Kiểm to�n Nh� nước.

4. Bộ Kếhoạch v� Đầu tư tổng hợp kế hoạchđầu tư nguồn NSNN v� tr�i phiếu Ch�nh phủnăm 2015 tr�nh Ch�nh phủ trong th�ng 9 năm 2014.

5. Trước ng�y 31 th�ng 10 năm 2014, căn cứ kếhoạch đầu tư ph�t triển tr�nh Quốc hội, Bộ Kế hoạch v�Đầu tư th�ng b�o dự kiến mức kếhoạch đầu tư nguồn ng�n s�ch nh� nước năm2015; kế hoạchđầu tư vốn tr�i phiếu Ch�nh phủ năm 2015 cho c�c bộ, ng�nh,địa phương.

6. Từ ng�y 1 th�ng 11 năm 2014đến ng�y 15th�ng 11 năm 2014, c�c bộ, ng�nh, địa phương tr�ncơ sở tổng mức vốn được th�ng b�o, dự kiến mứcvốn bố tr� cụ thể cho từng dự �n, gửi b�o c�ovề Bộ Kế hoạch v� Đầu tư (2 bản),Bộ T�i ch�nh.

7. Căn cứQuyết định của Thủ tướng Ch�nhphủ, trước ng�y 20 th�ng 12 năm 2014, Bộ Kếhoạch v� Đầu tư giao chi tiết kế hoạchđầu tư ph�t triển nguồn NSNN v� tr�i phiếuCh�nh phủ năm 2015.

8. Trước ng�y 31th�ng 12 năm 2014, c�c bộ, ng�nh v� địa phươnggiao v� th�ng b�o kế hoạch vốn đầu tư ph�ttriển nguồn NSNN v� tr�i phiếu Ch�nh phủ năm 2014cho c�c cấp, c�c ng�nh v� c�c đơn vị cơ sởtriển khai thực hiện.

B�o c�o gửi bằng văn bản v�gửi qua thư điện tử theo địa chỉ [email protected]

II. VỀ XỬ L� NỢĐỌNG X�Y DỰNG CƠ BẢN

Đ�̀ nghịcác b�̣, ngành và địa phươngcăn cứ vào các y�u c�̀u vàhướng d�̃n n�u tr�n t�̉ chức ràsoát và báo cáo tình hình nợđọng x�y dựng cơ bản ngu�̀n v�́nNSNN và trái phi�́u Chính phủ tínhđ�́n h�́t ngày 31 tháng 12 năm 2013 và tínhđ�́n ngày 30 tháng 6 năm 2014 gửi b�o c�ovề Bộ Kế hoạch v� Đầu tư (2 bản),Bộ T�i ch�nh trước ng�y 31th�ng 8 năm 2013.

Do việc triển khai x�y dựng kếhoạch đầu tư trong thời gian ngắn, khốilượng c�ng việc kh� lớn đề nghị c�cbộ, ng�nh v� địa phương tập trung chỉđạo, ho�n th�nh b�o c�o đ�ng thời gian quyđịnh. Trong qu� tr�nh triển khai x�y dựng kếhoạch đề nghị c�c bộ, ng�nh, địaphương phối hợp chặt chẽ, thườngxuy�n trao đổi với Bộ Kế hoạch v�Đầu tư để qu�n triệt v� thực hiện đ�ngChỉ thị của Thủ tướng Ch�nh phủ./.

Nơi nhận:
- Như tr�n;
- Thủ tướng v� c�c Ph� Thủ tướng CP;
- VPCP;
- C�c đ/c L�nh đạo Bộ;
- Sở KH&ĐT c�c tỉnh, th�nh phố trực thuộc TW;
- C�c đơn vị trong Bộ;
- Lưu: VT, Vụ TH (5 bản).

BỘ TRƯỞNG
B�i Quang Vinh

DANH MỤC

C�C BIỂU MẪUK�M THEO
(K�m theo văn bản số 3979 /BKHĐT-TH ng�y 24 th�ng 6năm 2014)

1. C�c bộ, ng�nh, cơ quanTrung ương, tập đo�n kinh tế, tổng c�ng ty nh�nước b�o c�o:

- Biểu mẫu số 1:Tổng hợp t�nh h�nh thực hiện kế hoạchđầu tư ph�t triển năm 2014 v� dự kiếnkế hoạch năm 2015 của c�c bộ, ng�nh, cơ quantrung ương.

- Biểu mẫu số 3:Tổng hợp t�nh h�nh thực hiện kế hoạchđầu tư nguồn tr�i phiếu Ch�nh phủ năm2014 v� dự kiến kế hoạch năm 2015

- Biểu mẫu số 4: T�nhh�nh thực hiện kế hoạch năm 2014 c�cChương tr�nh MTQG của cơ quan quản l�Chương tr�nh

- Biểu mẫu số 5: T�nhh�nh thực hiện giai đoạn 2011-2013 v� dựkiến kế hoạch năm 2015 cho c�c Chương tr�nhMTQG của cơ quan quản l� Chương tr�nh

- Biểu mẫu số 6: T�nhh�nh thực hiện kế hoạch năm 2014 c�cChương tr�nh MTQG của c�c bộ, ng�nh, địaphương

- Biểu mẫu số 7: T�nhh�nh thực hiện giai đoạn 2011-2013 v� dựkiến kế hoạch năm 2015 cho c�c Chương tr�nhMTQG của c�c bộ, ng�nh, địa phương

- Biểu mẫu số 8:T�nh h�nh thực hiện kế hoạch vốn tr�i phiếuCh�nh phủ năm 2014 v� dự kiến kế hoạchvốn tr�i phiếu Ch�nh phủ năm 2015 Chương tr�nhmục ti�u quốc gia về x�y dựng n�ng th�n mới

- Biểu mẫu số 9:Tổng hợp t�nh h�nh nợ đọng x�y dựng cơbản t�nh đến ng�y 31 th�ng 12 năm 2013 v� đếnng�y 30 th�ng 6 năm 2014

- Biểu mẫu số 10:T�nh h�nh nợ đọng x�y dựng cơ bản c�cdự �n sử dụng vốn đầu tư ph�ttriển nguồn NSNN (vốn trong nước) t�nhđến ng�y 31 th�ng 12 năm 2013 v� đến ng�y 30 th�ng 6năm 2014

- Biểu mẫu số 11:T�nh h�nh nợ đọng x�y dựng cơ bản c�cdự �n sử dụng vốn tr�i phiếu Ch�nh phủ t�nhđến ng�y 31 th�ng 12 năm 2013 v� đến ng�y 30 th�ng 6năm 2014

- Biểu mẫu số 12:Tổng hợp t�nh h�nh giao v� thực hiện kếhoạch đầu tư ph�t triển nguồn NSNN giaiđoạn 2012-2014 của c�c bộ, ng�nh, cơ quan Trungương.

- Biểu mẫu số 13:T�nh h�nh thực hiện kế hoạch đầu tưph�t triển nguồn NSNN (vốn trong nước) năm2014 v� dự kiến kế hoạch năm 2015.

- Biểu mẫu số 14:T�nh h�nh thực hiện c�c dự �n đầu tư từvốn ODA (vay, viện trợ) nguồn NSNN v� TPCP kếhoạch năm 2014 v� dự kiến kế hoạch năm2015.

- Biểu mẫu số 17:T�nh h�nh thực hiện v� giải ng�n c�c dự �n ứngtrước vốn đầu tư ng�n s�ch trungương đến nay chưa bố tr� nguồnđể thu hồi.

- Biểu mẫu số 18:Dự kiến kế hoạch giai đoạn 2015 thựchiện c�c dự �n đầu tư theo h�nh thứchợp t�c c�ng tư (PPP).

- Biểu mẫu số 19:Đề xuất điều chỉnh mức vốn tr�iphiếu Ch�nh phủ giai đoạn 2012-2015

- Biểu mẫu số 20:T�nh h�nh thực hiện kế hoạch vốn tr�i phiếuCh�nh phủ năm 2014 v� dự kiến kế hoạchnăm 2015 c�c dự �n giao th�ng, thủy lợi, y tế, k�t�c x� sinh vi�n, di d�n t�i định cư thủy điệnSơn La

- Biểu mẫu số 21:T�nh h�nh thực hiện v� giải ng�n c�c dự �n ứngtrước vốn tr�i phiếu Ch�nh phủ đến naychưa bố tr� nguồn để thu hồi.

2. C�c tỉnh, th�nh phốtrực thuộc Trung ương b�o c�o:

- Biểu mẫu số 2:Tổng hợp t�nh h�nh thực hiện kế hoạchđầu tư năm 2014 v� dự kiến kếhoạch năm 2015 của địa phương.

- Biểu mẫu số 3:Tổng hợp t�nh h�nh thực hiện kế hoạchđầu tư nguồn tr�i phiếu Ch�nh phủ năm2014 v� dự kiến kế hoạch năm 2015

- Biểu mẫu số 6: T�nhh�nh thực hiện kế hoạch năm 2014 c�cChương tr�nh MTQG của c�c bộ, ng�nh, địaphương

- Biểu mẫu số 7: T�nhh�nh thực hiện giai đoạn 2011-2013 v� dựkiến kế hoạch năm 2015 cho c�c Chương tr�nhMTQG của c�c bộ, ng�nh, địa phương

- Biểu mẫu số 8:T�nh h�nh thực hiện kế hoạch vốn tr�i phiếuCh�nh phủ năm 2014 v� dự kiến kế hoạchvốn tr�i phiếu Ch�nh phủ năm 2015 Chương tr�nhmục ti�u quốc gia về x�y dựng n�ng th�n mới

- Biểu mẫu số 9:Tổng hợp t�nh h�nh nợ đọng x�y dựng cơbản t�nh đến ng�y 31 th�ng 12 năm 2013 v� đếnng�y 30 th�ng 6 năm 2014

- Biểu mẫu số 10:T�nh h�nh nợ đọng x�y dựng cơ bản c�cdự �n sử dụng vốn đầu tư ph�ttriển nguồn NSNN (vốn trong nước) t�nhđến ng�y 31 th�ng 12 năm 2013 v� đến ng�y 30 th�ng 6năm 2014

- Biểu mẫu số 11:T�nh h�nh nợ đọng x�y dựng cơ bản c�cdự �n sử dụng vốn tr�i phiếu Ch�nh phủ t�nhđến ng�y 31 th�ng 12 năm 2013 v� đến ng�y 30 th�ng 6năm 2014

- Biểu mẫu số 14:T�nh h�nh thực hiện c�c dự �n đầu tư từvốn ODA (vay, viện trợ) nguồn NSNN v� TPCP kếhoạch năm 2014 v� dự kiến kế hoạch năm2015.

- Biểu mẫu số 15:Tổng hợp t�nh h�nh giao v� thực hiện kếhoạch đầu tư ph�t triển nguồn NSNN giaiđoạn 2013-2014 v� dự kiến kế hoạch năm2015 của c�c địa phương

- Biểu mẫu số 16:T�nh h�nh thực hiện c�c dự �n đầu tư sửdụng vốn hỗ trợ c� mục ti�u NSTW (vốn trongnước) năm 2014 v� dự kiến kế hoạchnăm 2015 của c�c địa phương

- Biểu mẫu số 17:T�nh h�nh thực hiện v� giải ng�n c�c dự �n ứngtrước vốn đầu tư ng�n s�ch trungương đến nay chưa bố tr� nguồn đểthu hồi.

- Biểu mẫu số 18:Dự kiến kế hoạch giai đoạn 2015 thựchiện c�c dự �n đầu tư theo h�nh thứchợp t�c c�ng tư (PPP).

- Biểu mẫu số 19:Đề xuất điều chỉnh mức vốn tr�iphiếu Ch�nh phủ giai đoạn 2012-2015

- Biểu mẫu số 20:T�nh h�nh thực hiện kế hoạch vốn tr�i phiếuCh�nh phủ năm 2014 v� dự kiến kế hoạchnăm 2015 c�c dự �n giao th�ng, thủy lợi, y tế, k�t�c x� sinh vi�n, di d�n t�i định cư thủy điệnSơn La

- Biểu mẫu số 21:T�nh h�nh thực hiện v� giải ng�n c�c dự �n ứngtrước vốn tr�i phiếu Ch�nh phủ đến naychưa bố tr� nguồn để thu hồi.

FILE ĐƯỢC Đ�NH K�M THEO VĂN BẢN

Công văn 3979/BKHĐT-TH 2014 lập kế hoạch đầu tư phát triển 2015