VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------------

Số: 3979/VPCP-KTN

V/v: dự thảo Quyết định thành lập Văn phòng Ban chỉ đạo Nhà nước các dự án trọng điểm về dầu khí và Quy chế hoạt động của Văn phòng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------------

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2010

Kính gửi: Bộ Công Thương

Xét đề nghị của Bộ Công Thương (công văn số 5208/BCT-NL ngày 28 tháng 5 năm 2010) về dự thảo Quyết định thành lập Văn phòng Ban chỉ đạo Nhà nước các dự án trọng điểm về dầu khí và Quy chế hoạt động của Văn phòng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các dự án trọng điểm về dầu khí có ý kiến như sau:

Đồng ý với dự thảo của Bộ Công Thương tại văn bản nêu trên; Bộ trưởng Bộ Công Thương, Phó Trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo Nhà nước các dự án trọng điểm về dầu khí ký ban hành các Quyết định trên.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:- Như trên;
- TTg, các PTTgCP;
- Các Bộ: XD, TC, CA, KH&ĐT, NV;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN, các Vụ: TH, TKBT, TCCV, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4), NQ (29b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý