TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 398/GSQL-GQ2
V/v thủ tục nhập khẩu hàng hóa của DNCX

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH BUJEON VIETNAM ELECTRONICS.
(Địa chỉ: Khu Công nghiệp Quế Võ, xã Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh)

Trả lời văn bản số220413- 02/BJVN-XNK ngày 02/5/2013 của Công ty TNHH BUJEON VIETNAM ELECTRONICSvề thủ tục nhập khẩu hàng hóa của DNCX, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổngcục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về hàng hóa nhập khẩu của doanhnghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện theo quy định tại điểm 2 mục II Thôngtư số 04/2007/TT-BTM ngày 04/4/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương).Theo đó, hàng hóa để tạo tài sản cố định và hàng hóa nhập khẩu để phục vụ chosản xuất của doanh nghiệp phải phù hợp với mục tiêu hoạt động, quy mô của dự ánđầu tư.

2. Đối với đề nghị nhập khẩu hànghóa là thiết bị dùng trong nhà bếp, thiết bị dùng cho rèn luyện sức khỏe, xetải dùng để chở hàng hóa phục vụ sản xuất: do các loại hàng hóa này không phùhợp với mục tiêu hoạt động của dự án đầu tư ghi trong Giấy chứng nhận đầu tư(sản xuất loa, tụ điện, …, tai nghe và các linh kiện điện tử khác), đề nghịCông ty liên hệ với Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh để được hướng dẫn, giải quyếttheo quy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan -Tổng cục Hải quan trả lời để quý Công ty biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ tỉnh Bắc Ninh (để t/hiện);
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Đình Kính