TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 398/TCHQ-KTTT
V/v: Giá tính thuế rượu

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2006

Kính gửi:

- Cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh
- Công ty sản xuất bao bì và hàng XNK
Km9- Hoàng Liệt- Q. Hoàng Mai- Q.Lộ 1a- Hà Nội

Tổng cục Hải quan nhận được báo cáo số: 48/HQTP-GTT ngày 05/01/2006 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh và công văn số: 241/CV ngày 19/12/2005 của Công ty sản xuất bao bì và hàng XNK về việc giải quyết giá tính thuế mặt hàng rượu nhập khẩu của Công ty qua Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan đồng ý với đề xuất của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về 2 vấn đề:

- Chiết khấu cấp độ số lượng (288 chai so với 38.000 chai).

- Khảo sát lại giá thị trường bán sỉ và chiết khấu, vì hàng hóa được bán từ nhà nhập khẩu đến tay người tiêu dùng phải qua nhiều cấp độ trung gian.

Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh căn cứ thẩm quyền của mình và căn cứ các chỉ đạo của Tổng cục Hải quan để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện thủ tục khiếu nại theo đúng thủ tục qui định và giải quyết dứt điểm, tránh tình trạng khiếu nại kéo dài.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh và Doanh nghiệp được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (5).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An