THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------------------

Số: 398/TTg-ĐMDN

V/v: Sắp xếp các công ty nông, lâm nghiệp thuộc UBND tỉnh Thái Nguyên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------------

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2010

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên (tờ trình số 65/TTr-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009) về việc phê duyệt Phương án sắp xếp, chuyển đổi các công ty nông, lâm nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Chuyển các Công ty: Chè Phú Lương, Lâm nghiệp Đại Từ, Lâm nghiệp Võ Nhai thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên thực hiện việc chuyển đổi này trước ngày 01 tháng 7 năm 2010 theo quy định hiện hành.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: KH&ĐT, Tài chính, LĐ-TB&XH, Nội vụ, NN&PTNT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, TKBT, KTTH, ĐP;
- Lưu: VT, ĐMDN(3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng