THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------------------
V/v: Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2014

Kính gửi:
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận.

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 725/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 10 tháng 3 năm 2014 về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
1. Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận quyết định chuyển mục đích sử dụng 1.385.810 m2 đất trồng lúa để thực hiện 24 dự án, công trình như đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường nêu tại công văn trên.
2. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định tại Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ.
3. Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa của các địa phương theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 5620/VPCP-KTN ngày 10 tháng 7 năm 2013./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Bộ NN&PTNT,
- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT, Vụ III;
- Lưu: VT, KTN (3b).THUY
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải