VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 398/VPCP-KTTH
V/v: áp dụng văn bản quy phạm pháp luật để trích tiền thưởng trong lĩnh vực chống buôn lậu

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2016

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Công an;
- Bộ Tư pháp.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 8970/BTC-PC ngày 02 tháng 7 năm 2015 về việc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật để trích tiền thưởng trong lĩnh vực chống buôn lậu, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Tiền bán tài sản tịch thu từ các vụ án hình sự về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo quyết định của cơ quan công an, kiểm sát, tòa án đã có hiệu lực pháp luật trước thời điểm Nghị định 29/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo đúng quy định của pháp luật tại thời cơđiểm quan công an, kiểm sát, tòa án có quyết định giải quyết vụ việc. Bộ Tài chính trì phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan có liên quan hướng dẫn thực hiện.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan biết và thực hiện./

Nơi nhận:- Như trên;
- Thủ tướng CP, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, NC, V.I, PL,TKBT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp