ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3981/UBND-QHXDGT
V/v Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2012

Kính gửi:

- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố;
- Các Sở: Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Tài chính;
- Công an Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Văn phòng Ban An toàn giao thông Thành phố;
- Đài PTTH Hà Nội;
- Các báo: Hà Nội mới, Kinh tế đô thị, An ninh Thủ đô, Tuổi trẻ Thủ đô.

Thực hiện Công điện số 655/CĐ-TTg ngày 17/5/2012của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục phápluật về trật tự an toàn giao thông, UBND Thành phố Hà Nội đề nghị, yêu cầu cácsở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan thực hiệnmột số nhiệm vụ sau:

1. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợpvới Sở Giao thông vận tải, Công an Thành phố, Văn phòng Ban An toàn giao thôngThành phố, Đài PTTH Hà Nội, các báo Thủ đô tổ chức, chỉ đạo các cơ quan thôngtin, tuyên truyền của thành phố tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cácquy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, văn hóa giaothông đến các tầng lớp nhân dân Thủ đô; chỉ đạo xây dựng các chuyên mục trênĐài PTTH, trên các báo để tuyên truyền sâu rộng, chính xác các giải pháp đồng bộcủa Thành phố nhằm giảm tai nạn giao thông, giảm ùn tắc giao thông; chú trọngtuyên truyền nhân tố điển hình, gương người tốt, việc tốt trong chấp hành phápluật về giao thông, phê phán tổ chức, cá nhân có các hành vi vi phạm pháp luậtvề trật tự an toàn giao thông.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với SởGiao thông vận tải, Công an Thành phố lựa chọn những nội dung tuyên truyền, phổbiến, giáo dục về các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nếp sốngvăn hóa khi tham gia giao thông phù hợp với lứa tuổi học sinh để tuyên truyền,phổ biến trong các trường học trên địa bàn Thành phố. Tăng cường phối hợp vớilực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh tra Giao thông vận tải trong việc tiếpnhận thông tin, xử lý các trường hợp học sinh vi phạm các quy định của phápluật về trật tự an toàn giao thông.

3. UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp với SởThông tin và Truyền thông, Sở Giao thông vận tải, Công an Thành phố về nội dungphổ biến, tuyên truyền và chỉ đạo hệ thống đài phát thanh, truyền thanh trênđịa bàn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục các quy định củapháp luật về giao thông, văn hóa giao thông đến các tổ dân phố, cụm dân cư,làng, xóm, thôn, bản trên địa bàn và thông qua các hình thức khác như: tuyêntruyền, cổ động trực quan, phát tờ rơi, ký cam kết….

4. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ủy ban Mặt trậnTổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố tăng cường phối hợp vớicác sở, ngành Thành phố trong việc định hướng và tổ chức tuyên truyền, phổbiến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, văn hóa giao thông đến các tổchức, cá nhân, các đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô.

5. Các sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận,huyện, thị xã, các xã, phường, thị trấn tăng cường phổ biến, giáo dục về ý thức,trách nhiệm chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, văn hóagiao thông đến cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị mình. Có biệnpháp nhắc nhở, xử lý cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị vi phạmcác quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông khi có thông báo viphạm của các cơ quan chức năng.

6. Sở Nội vụ tăng cường kiểm tra, theo dõi, đánhgiá việc triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố về công tác tuyêntruyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông của các sở,ngành, quận, huyện, thị xã, làm căn cứ để đánh giá thi đua hàng năm.

7. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng BanAn toàn giao thông Thành phố, các sở, ngành, quận, huyện, thị xã, các đơn vịliên quan để huy động nguồn và bố trí, đảm bảo kinh phí phục vụ công tác tuyêntruyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, văn hóa giao thôngở các đơn vị.

8. Giao Sở Giao thông vận tải – cơ quan Thường trựcBan An toàn giao thông Thành phố chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc thựchiện chỉ đạo của UBND Thành phố, định kỳ báo cáo UBND Thành phố, Ủy ban An toàngiao thông quốc gia theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc;
- Đ/c Bí thư Thành ủy;
-TTTU, TT HĐND TP;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an, Bộ GTVT;
- UB ATGT Quốc gia;
- Các đ/c PCT UBND TP;
- Các Ban HĐND TP;
- Các đoàn thể chính trị TP;
- Các sở, ban, ngành TP;
- Các quận ủy, huyện ủy, thị ủy;
- VPUB: CVP, các PVP, các Phòng CV;
- Lưu: VT, GTbvt

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT .CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Khôi