BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3982/TCHQ-KTTT
V/v Giá tính thuế thuốc tân dược

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2003

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hà Nội
- Công ty XNK Y tế II
(71D Nghi Tàm - Tây Hồ - Hà Nội)

Trả lời công văn số 1053/CV-NK ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Công ty xuất nhập khẩu y tế II về việc áp giá tính thuế mặt hàng thuốc tân dược hiệu Gastropulgite nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ bảng giá ban hành kèm theo quyết định số: 149/2002/QĐ-BTC ngày 09 tháng 12 năm 2002; Quyết định số 88/2003/QĐ-BTC ngày 16 tháng 7 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính theo đó mặt hàng thuốc tân dược hiệu Gastropulgite nhập khẩu không thuộc danh mục mặt hàng nhà nước quản lý giá tính thuế và đã được quy định giá tại các bảng giá nêu trên. Trường hợp mức giá xây dựng tại các bảng giá chưa phù hợp với giá nhập khẩu thực tế và giá bán trên thị trường thì Công ty có quyền chứng minh tính trung thực, khách quan của mức giá ghi trên hợp đồng theo quy định tại công văn số: 2959/TCHQ-KTTT ngày 24 tháng 6 năm 2003 của Tổng cục Hải quan.

Yêu cầu Cục Hải quan Hà Nội căn cứ hướng dẫn tại công văn số: 2959/TCHQ-KTTT ngày 24 tháng 6 năm 2003 để kiểm tra, xem xét tính trung thực khách quan của mức giá ghi trên hợp đồng do doanh nghiệp xuất trình và giải quyết khiếu nại của doanh nghiệp theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết và liên hệ với Cục Hải quan Hà Nội giải quyết cụ thể.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn