BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------------
V/v: Miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo Nghị định số 124/2011/NĐ-CP .
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2012

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hải Phòng.
Trả lời công văn số 1757/CT-QLTTĐ ngày 30/8/2012 của Cục Thuế thành phố Hải Phòng về việc miễn tiền thuê đất đối với đơn vị cấp nước, về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
- Tại Khoản 5, Điều 13, Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định nguyên tắc miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước như sau:
“5. Dự án đang hoạt động mà được ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất, mặt nước cao hơn quy định của Nghị định này thì được hưởng mức ưu đãi cho thời gian còn lại; trường hợp mức ưu đãi thấp hơn quy định tai Nghị định này thì được hưởng theo quy định tại Nghị định này của thời hạn ưu đãi còn lại”.
- Tại Khoản 1, Điều 1, Nghị định số 124/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 của Chính phủ sửa đổi bổ sung Nghị định số 117/2008/NĐ-CP về sản xuất và cung cấp nước sạch quy định:
“1. Bổ sung khoản 3 Điều 6 như sau:
"Điều 6. Sử dụng đất trong hoạt động cấp nước
3. Đơn vị cấp nước được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với công trình cấp nước bao gồm: công trình khai thác, xử lý nước, đường ống và công trình trên mạng lưới đường ống cấp nước; các công trình hỗ trợ quản lý, vận hành hệ thống cấp nước (nhà hành chính, nhà quản lý, điều hành, nhà xưởng, kho bãi vật tư, thiết bị)".
- Tại Khoản 3, Điều 83, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định:

>> Xem thêm:  Đăng ký thương hiệu độc quyền, đăng ký logo, đăng ký nhãn hiệu

“3. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành mà có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản được ban hành sau”.
Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp các Công ty cấp nước được nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất để xây dựng công trình cấp nước như: công trình khai thác, xử lý nước, đường ống và công trình trên mạng lưới đường ống cấp nước; các công trình hỗ trợ quản lý, vận hành hệ thống cấp nước thì thuộc diện được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo Nghị định số 124/2011/NĐ-CP nêu trên. Diện tích đất được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất là toàn bộ diện tích đất ghi trong Quyết định giao đất, Quyết định cho thuê đất hoặc Hợp đồng thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền sử dụng để xây dựng nhà máy nước và hệ thống cấp nước của Công ty bao gồm cả diện tích xây dựng trụ sở của đơn vị. Hồ sơ thủ tục miễn giảm thực hiện theo quy định tại Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính. Thời gian miễn tiền thuê đất được tính từ ngày Nghị định số 124/2011/NĐ-CP có hiệu lực thi hành.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hải Phòng được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế BTC
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Lưu: VT, CS (2b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

>> Xem thêm:  Có phải cận thị 6 độ mới được hoãn nghĩa vụ quân sự không ? Hồ sơ xin hoãn NVQS cần gì ?