VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3982/VPCP-QHQT
V/v điều kiện vay AFD trong Chương trình cải cách đầu tư công giai đoạn 2

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2011

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Ngoại giao;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (côngvăn số 6986/BTC-QLN ngày 30 tháng 5 năm 2011) về việc trình duyệt điều kiệnkhoản vay Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) trong Chương trình cải cách đầu tư cônggiai đoạn 2, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý điều kiện khoản vay của Cơquan Phát triển Pháp cho Chương trình cải cách đầu tư công giai đoạn 2 được nêutại điểm 1 công văn nêu trên của Bộ Tài chính.

2. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phốihợp với các cơ quan liên quan tiến hành đàm phán Thỏa ước tín dụng khoản vaynêu trên với AFD, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đểcác cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTTg;
- VPCP: BTCN,
các Vụ: TH, PL, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). Hoa 18

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc