VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3982/VPCP-QHQT
V/v Dự án CTLD Nhà hát khách sạn du lịch quốc tế

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 4121 BKH/QLDA ngày 9 tháng 7 năm 2003) về việc hoạt động của Công ty liên doanh nhà hát khách sạn du lịch quốc tế, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Khoan có ý kiến như sau:

1. Để thực hiện Nghị quyết số 09/2001/NQ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2001 của Chính phủ về việc tạo thuận lợi cho các dự án gặp khó khăn khách quan, đồng thời tránh tình trạng kéo dài, dây dưa, đồng ý về nguyên tắc Công ty liên doanh nhà hát khách sạn du lịch quốc tế tiếp tục triển khai thực hiện dự án, với các điều kiện như kiến nghị tại phương án 1 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn nói trên.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu Công ty liên doanh có cam kết cụ thể kế hoạch tiến độ triển khai dự án. Nếu các Bên liên doanh không đáp ứng được theo đúng tiến độ đã cam kết, Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm thủ tục giải thể Công ty liên doanh theo quy định của pháp luật hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP
Đoàn Mạnh Giao