BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3983/TCHQ-KTTT
V/v Giá tính thuế hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2003

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh
- Công ty TNHH TM DV Hải Ninh
(62 Bis Huỳnh Thúc Kháng - Quận 1 - TP.HCM)

Trả lời công văn số 01- 08/HN-CV ngày 06 tháng 8 năm 2003 của Công ty TNHH TM DV Hải Ninh về việc áp giá tính thuế mặt hàng đá hoa cương nhập khẩu tại tờ khai số: 19202/NK /KD/KV4 ngày 09 tháng 12 năm 2002. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ bảng giá ban hành kèm theo quyết định số: 177/2001/QĐ-TCHQ ngày 14 tháng 3 năm 2001 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan theo đó mặt hàng đá hoa cương không thuộc danh mục mặt hàng nhà nước quản lý giá.

Trường họp các lô hàng nhập khẩu tại tờ khai nêu trên có đủ các điều kiện theo quy định tại điểm 1 mục III Thông tư 08/2002/TT /BTC ngày 23 tháng 01 năm 2002 của Bộ Tài chính đồng thời mức giá ghi trên hợp đồng đạt từ 70% trở lên so với giá tối thiểu quy định tại bảng giá thì áp giá tính thuế theo giá ghi trên hợp đồng.

Yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra hồ sơ gốc lô hàng, Căn cứ kết quả kiểm hoá và quy định nêu trên để áp giá tính thuế theo đúng quy định, trả lời khiếu nại của doanh nghiệp.

Tổng cục Hải quan thông báo để doanh nghiệp biết và liên hệ với Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh giải quyết cụ thể.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn