BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3984/BCT-CNN
V/v nhập khẩu nguyên liệu sợi thuốc lá và giấy vấn điếu thuốc lá để sản xuất thuốc lá điếu xuất khẩu

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn
(Địa chỉ: 11/121 Lê Đức Thọ, phường 17, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh)

Trả lời Công văn số 280/CNS-VTXKngày 12 tháng 4 năm 2013 của Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn và hồ sơ kèm theovề việc nhập khẩu sợi thuốc lá và giấy vấn điếu thuốc lá để sản xuất thuốc láđiếu xuất khẩu cho đối tác nước ngoài, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề nghị của Tổng côngty Công nghiệp Sài Gòn về việc nhập khẩu 1.058 tấn (một nghìn không trăm nămmươi tám tấn) sợi thuốc lá và 56 tấn (năm mươi sáu tấn) giấy vấn điếu để sảnxuất xuất khẩu 120.000 thùng thuốc lá điếu nhãn hiệu JOHN (tương đương 60triệu bao loại 20 điếu/bao) theo Hợp đồng thỏa thuận sản xuất thuốc lá xuấtkhẩu số 01/HK-SIC /2013 ngày 04 tháng 4 năm 2013 giữa Tổng công ty Công nghiệpSài Gòn và Công ty T-Tech International Limited (HongKong).

2. Việc nhập khẩu thực hiện theocác quy định hiện hành về nhập khẩu và có hiệu lực kể từ ngày ký đến ngày 30tháng 6 năm 2014.

3. Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòncó trách nhiệm xuất khẩu toàn bộ sản phẩm sau khi sản xuất cho đối tác nướcngoài, báo cáo Bộ Công Thương kết quả thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, CNN,

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hồ Thị Kim Thoa