VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3984/VPCP-QHQT
V/v Góp ý cho Dự thảo Hiệp định Liên Chính phủ về Mạng lưới Đường bộ Châu Á của ESCAP

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2003

Kính gửi: Các Bộ Giao thông vận tải, Tư pháp, Ngoại giao, Quốc phòng, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Thương mại, Tài chính

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 3092/GTVT-HTQT ngày 18 tháng 7 năm 2003) về việc Góp ý cho nội dung Dự thảo Hiệp định Liên Chính phủ về Mạng lưới Đường bộ Châu Á, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng Thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý nội dung góp ý cho Dự thảo Hiệp định liên Chính phủ về Mạng lưới Đường bộ Châu Á của Uỷ ban Kinh tế Xã hội khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (ESCAP) như kiến nghị của Bộ Giao thông vận tải nêu tại văn bản trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đề Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Công Sự