BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3987/BGDĐT-NGCBQLGD
V/v bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ giáo viên giáo dục công dân

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2014

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo;
- Các cơ sở đào tạo giáo viên.

Triển khai thực hiện Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày 20 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệtĐề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường”,Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luậtcho giáo viên dạy môn giáo dục công dân nhằm chuẩn hóa đội ngũ giáo viên giáodục công dân, tiến tới chuẩn hóa đội ngũ giáo viên theo tiêu chuẩn chức danhnghề nghiệp. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu:

1. Các sở giáo dục và đào tạo khẩntrương thực hiện việc rà soát giáo viên đang dạy môn giáo dục công dân trongcác trường trung học cơ sở và trung học phổ thông chưa qua đào tạo đúng chuyênmôn giáo dục công dân, chưa được bồi dưỡng cập nhật kiến thức pháp luật, xâydựng kế hoạch bồi d­ưỡng và gửi báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Cục Nhàgiáo và Cán bộ quản lý Giáo dục, nhà 8C, ngõ 30 Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa,quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

2. Các cơ sở đào tạo giáo viên căncứ Chư­ơng trình bồi d­ưỡng kiến thức pháp luật cho giáo viên dạy môn giáo dụccông dân do Bộ ban hành tổ chức biên soạn tài liệu để triển khai bồi dưỡngchuẩn hóa đội ngũ giáo viên giáo dục công dân đáp ứng nhu cầu của địa phương.

Việc tổ chức bồi dưỡng kiến thứcpháp luật cho đội ngũ giáo viên giáo dục công dân được thực hiện theo đúnghướng dẫn tại Mục V, VI của Chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho giáoviên dạy môn giáo dục công dân (kèm theo Quyết định số 1456/QĐ-BGDĐT ngày 28tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Cục trưởng Cục NG&CBQLGD;
- Lưu VT, NGCBQLGD.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ CƠ SỞ GIÁO DỤC
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Thập