BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3987/TCHQ-GSQL
V/v chuyển quyền sở hữu hàng hóa trong kho ngoại quan

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2011

Kính gửi : Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụVận tải ASEAN.
(Địa chỉ. 105/11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội)

Trả lời văn bản số 110812- 001/CV ngày 28/7/2011 của Công tyvề việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

Nếu Công ty B mua hàng của Công ty C tiếp tục gửi hàng hóatrong kho ngoại quan thì phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu trong kho ngoạiquan và chủ sở hữu hàng hóa gửi kho ngoại quan (Công ty C) phải nộp các chứngtừ theo quy định tại điểm b, khoản 6 Điều 55 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày06/12/2010 của Bộ Tài chính.

Trường hợp Công ty B không tiếp tục gửi hàng trong kho ngoạiquan mà thực hiện việc giao ngay cho bên thứ 3 (Công ty A) thì Công ty B khôngphải ký hợp đồng thuê kho ngoại quan, thủ tục hải quan thực hiện theo quy địnhhiện hành.

Đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan quảnlý kho ngoại quan để được giải quyết thủ tục./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh