BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3987/TCHQ-KTTT
V/v Giá tính thuế xe ô tô nhập khẩu

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2003

Kính gửi:

Xí nghiệp TMXD & DVTH Quảng Trị tại Đà Nẵng
(73 Lê Hồng Phong - TP. Đà Nẵng)

Trả lời công văn số 34 CV/XNK ngày 07 tháng 8 năm 2003 của Xí nghiệp thương mại xây dựng và dịch vụ tổng hợp Quảng trị tại Đà Nẵng về việc áp giá tính thuế mặt hàng xe ô tô IFA, xe Huydai 15 tân nhập khẩu tại các tờ khai số: 17/NK /KD/KH ngày 17/01/2003; số: 40/NK /KD/KH ngày 23 tháng 01 năm 2003; số: 41/NK /KD/KH ngày 23 tháng 01 năm 2003; số: 42/NK /KD/KH ngày 23 tháng 01 năm 2003. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ công văn số: 6775/TCHQ-KTTT ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Tổng cục Hải quan theo đó mặt hàng xe ô tô nhập khẩu tại các tờ khai nêu trên không thuộc danh mục mặt hàng nhà nước quản lý giá tính thuế.

Trường họp các lô hàng nhập khẩu có đủ các điều kiện theo quy định tại điểm 1 mục III Thông tư 08/2002/TT /BTC ngày 23 tháng 01 năm 2002 của Bộ Tài chính và có mức giá ghi trên hợp đồng đạt từ 70% trở lên so với giá tối thiểu quy định tại bảng giá thì áp giá tính thuế theo giá ghi trên hợp đồng. Trường hợp không đủ các điều kiện nêu trên thì áp giá tính thuế theo giá tối thiểu quy định tại bảng giá.

Tổng cục Hải quan thông báo để doanh nghiệp biết và thực hiện.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn