BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 3989/LĐTBXH-LĐTL
V/v Quy chế thưởng an toàn điện

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2009

Kính gửi: Tổng Công ty Truyền tải điện Quốcgia

Trả lời công văn số 2207/NPT-TCCB &LĐ ngày 01/9/2009 vềquy chế thưởng an toàn điện của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Bộ Laođộng – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm c, khoản 3, mục II Thông tư liên tịchsố 35/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 16/12/2005 của liên Bộ Lao động – Thương binhvà Xã hội, Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 234/2005/QĐ-TTg ngày26/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đặc thù đối với công nhân, nhânviên, viên chức một số ngành, nghề trong công ty nhà nước thì các công ty, đơnvị phải xây dựng quy chế thưởng an toàn phù hợp với hoạt động sản xuất, kinhdoanh để thưởng cho tập thể, cá nhân.

Đối với Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia là đơn vị trựcthuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, được áp dụng chế độ thưởng an toàn theo quyđịnh tại Quyết định số 234/2005/QĐ-TTg Thông tư số 35/2005/TTLT-BLĐTBXH nêutrên và văn bản số 4654/LĐTBXH-LĐTL ngày 10/12/2008 của Bộ Lao động – Thươngbinh và Xã hội. Vì vậy, đề nghị Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia căn cứcác văn bản nêu trên, Quy chế thưởng an toàn điện của Tập đoàn Điện lực ViệtNam và tham khảo ý kiến Ban chấp hành công đoàn để ban hành Quy chế thưởng antoàn điện áp dụng phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để Tổng Công tyTruyền tải điện Quốc gia biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Phạm Minh Huân (để báo cáo);
- Lưu VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh