TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 399/TCT-DNK
V/v: Hạch toán chi phí hỗ trợ bán hàng

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2006

Kính gửi:

Công ty TNHH thương mại
141 Điện Biên Phủ, P.15, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 051205/CV-MH ngày 17/12/2005 của Công ty về việc việc “xin cứu xét chi phí hỗ trợ khách hàng”; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Theo quy định tại điểm 3, mục I, phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2003 và Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính quy định về giá tính thuế GTGT thì: sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo theo quy định tại Nghị định 32/1999/NĐ-CP ngày 05/05/1999 của Chính phủ về khuyến mại, quảng cáo thương mại, hỗ trợ triển lãm thương mại không phải tính thuế GTGT;

- Theo quy định tại điểm 5.5, Mục IV, Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2003 và điểm 5.4, mục III, phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính quy định về sử dụng hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa tiêu dùng nội bộ, khuyến mại, quảng cáo phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT, cơ sở sử dụng hóa đơn GTGT, trên hóa đơn ghi rõ hàng hóa tiêu dùng nội bộ phục vụ cho SXKD hay khuyến mại, quảng cáo không thu tiền thì cơ sở kinh doanh được sử dụng hóa đơn để làm chứng từ hạch toán và xác định chi phí hợp lý để tính thuế TNDN theo chế độ quy định.

Căn cứ tình hình kiểm tra thực tế tại doanh nghiệp, đề nghị Đội kiểm tra kiểm tra, xác định lại số quyết toán thuế GTGT, thuế TNDN cho Công ty TNHH thương mại Mỹ Hạnh theo các quy định trên.

Công văn này thay thế các công văn số 2875 TCT/NV6 ngày 07/08/2003 về việc “chi phí hỗ trợ bán hàng” và công văn số 3664 TCT/NV6 ngày 15/10/2003 về việc “trả lời chính sách thuế” của Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đội kiểm tra số 2;
- Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh
- Lưu: VT, DNK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến