THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 399/TTg-KTN
V/v giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp thủy sản năm 2009

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2009

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động – Thương binh và Xã hội;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
- Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam.

Xétđề nghị của Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (công văn số 02/2009/CV-VASEPngày 15 tháng 01 năm 2009), ý kiến của các Bộ, ngành: Kế hoạch và Đầu tư (côngvăn số 1087/BKH-KTNN ngày 23 tháng 02 năm 2009), Công Thương (công văn số 1057/BCT-XNK ngày 10 tháng 02 năm 2009), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn(công văn số 424/BNN-CB ngày 27 tháng 02 năm 2009) và Ngân hàng Nhà nước ViệtNam (công văn số 1096/NHNN-CSTT ngày 19 tháng 02 năm 2009) về các giải pháp hỗtrợ doanh nghiệp thủy sản năm 2009, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1.Các Bộ, ngành liên quan chủ động, phối hợp với Hiệp hội Chế biến và xuất khẩuthủy sản Việt Nam thực hiện tốt Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 12năm 2008 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinhtế, duy trì tăng trưởng, đảm bảo an sinh xã hội.

Hiệphội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam nâng cao vai trò chỉ đạo, hướng dẫncác doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản có giải pháp cụ thể để ổn định, phát triểnsản xuất, chủ động tìm kiếm và mở rộng thị trường, kể cả xuất khẩu và tiêu thụtrong nước; đồng thời bảo đảm chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm giữvững thị trường xuất khẩu.

2.Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp vớiHiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam, các địa phương tăng cườngquản lý nhà nước về công tác an toàn vệ sinh thực phẩm; nhanh chóng triển khaichủ trương xã hội hóa việc phân tích, kiểm nghiệm phục vụ xuất khẩu thủy sản.

3.Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hiệphội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam nghiên cứu chính sách thuế nhậpkhẩu để khuyến khích các doanh nghiệp nhập khẩu thủy sản nguyên liệu, tạo thêmviệc làm, ổn định và phát triển sản xuất.

4.Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tổng hợp nhu cầu báo cáo Thủtướng Chính phủ xem xét, bổ sung vốn chương trình xúc tiến thương mại nhằm hỗtrợ doanh nghiệp ổn định, mở rộng thị trường và đấu tranh với các rào cản,tranh chấp thương mại.

5.Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Hiệp hội Chế biến vàxuất khẩu thủy sản Việt Nam nghiên cứu chính sách cụ thể hỗ trợ cho các doanhnghiệp có sử dụng nhiều lao động nữ để cải thiện đời sống lao động nữ trong cácdoanh nghiệp.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng; Các Vụ: KTTH, TH, QHQT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng