VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3993/VPCP-QHQT
V/v triển khai thực hiện đề án nghiên cứu cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC)

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Thương mại
- Bộ Tài chính
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Ngoại giao,
- Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn quốc gia

Xét đề nghị của Bộ Thương mại (công văn số 3280/TM-ĐB ngày 23 tháng 7 năm 2003) về Đề án nghiên cứu Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC), thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Khoan có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với những nội dung của Đề án nghiên cứu Cộng đồng kinh tế ASEAN kèm theo công văn nói trên của Bộ Thương mại.

2. Về kinh phí thực hiện đề án, Bộ Thương mại làm việc với Bộ Tài chính để xem xét và trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. Trước mắt, Bộ Tài chính cấp tạm ứng cho Bộ Thương mại 100 triệu đồng Việt Nam để đảm bảo tiến độ nghiên cứu trong giai đoạn 1 theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ (trình kết quả nghiên cứu trước ngày 15 tháng 9 năm 2003).

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy