BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 3995/TCT-TNCN
V/v trả li chính sách thuế TNCN đối với đại lý xổ số.

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2015

Kínhgửi: Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Thủđô

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 607/XSKT ngày 27/8/2015 của Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Thủ đôđề nghị hướng dẫn thuế thu nhập cá nhân đối với đại lý xổ số cấp I.Vấn đề này Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại Điều5, Điều 9 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướngdẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cưtrú có hoạt động kinh doanh; hưng dẫn thực hiện một số nộidung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổsung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửađổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều củacác Nghị định về thuế;

Trường hợp cá nhân làm đại lý x số ký hợp đồng trực tiếp với Công ty TNHH một thành viên xổ s kiến thiết Thủ đô có số tiền hoa hồng từ việc làm đại lý xổ số trongnăm dương lịch trên 100 triệu đồng thì Công ty có tráchnhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của đại lý xổ số. Cá nhân làm đại lý xổ sốphát sinh số thuế thu nhập cá nhân phải nộp thêm trong trường hp Công ty x số kiến thiếtchưa khấu trừ thuế do chưa đến mức phải nộp thì cuối năm cá nhân thực hiện khaithuế theo mẫu số 01/TKN-XSBHĐC ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế thông báo để Công tyTNHH một thành viên xổ số kiến thiết Thủ đô được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. Hà Nội
- Lưu: VT, TNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QL THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Minh