BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3996/TCT-DNL
V/v: Lập hóa đơn GTGT xuất bán hàng hóa

Hà Nội, ngày 5 tháng 9 năm 2017

Kính gửi: Công ty cổ phần Xăng Dầu Dầu Khí Vũng Tàu.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 914/PVOILVT-TCKT của Công ty Cổ phần Xăng Dầu Dầu Khí Vũng Tàu (PVOil VT) kiến nghị hướng dẫn vướng mắc về giá bán xăng dầu cho các đơn vị sản xuất, tiêu dùng trực tiếp.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 1 Điều 38 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, quy định nguyên tắc quản lý giá bán xăng dầu như sau:

“a) Giá bán xăng dầu được thực hiện theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước.

b) Thương nhân đầu mối được quyền quyết định giá bán buôn. Thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối xăng dầu được điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo nguyên tắc, trình tự quy định tại Điều này. Thương nhân đầu mối có trách nhiệm tham gia bình ổn giá theo quy định của pháp luật hiện hành và được nhà nước bù đắp lại những chi phí hợp lý khi tham gia bình ổn giá“.

- Tại Khoản 4 Điều 38 Nghị định sô 83/2014/NĐ-CP quy định về giá bán lẻ xăng dầu của thương nhân phân phối xăng dầu: “a) Căn cứ giá bán buôn xăng dầu của thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu quy định giá bán lẻ xăng dầu thống nhất trong hệ thống phân phối của mình, không cao hơn giá cơ sở do liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố“.

- Tại Điều 7 Thông tư sổ 219/2013/TT-BTC ngày 18/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giá tính thuế GTGT như sau:

“Đối với hàng hóa chịu thuế bảo vệ môi trường là giá bán đã có thuế bảo vệ môi trường nhưng chưa có thuế giá trị gia tăng; đối với hàng hóa vừa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, vừa chịu thuế bảo vệ môi trường là giá bán đã có thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường nhưng chưa có thuế giá trị gia tăng.

Trường hợp cơ sở kinh doanh áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng (nếu có) thì giá tính thuế GTGT là giá bán đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng. Trường hợp việc chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hóa, dịch vụ thì số tiền chiết khấu của hàng hóa đã bán được tính điều chỉnh trên hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau. Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì được lập hóa đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hóa đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh thu mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào“.

- Tại mục 2.5 Phụ lục 4 Thông tu 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng như sau: “Hàng hóa, dịch vụ áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng thì trên hóa đơn GTGT ghi giá bán đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng, thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế GTGT“.

Căn cứ những quy định nêu trên, trường hợp PVOil VT ký hợp đồng bán xăng dầu cho các đơn vị sản xuất, tiêu dùng trực tiếp với khối lượng lớn nhận hàng dần qua các trụ bơm tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trực thuộc, tại hợp đồng có thỏa thuận cụ thể hình thức chiết khấu thương mại căn cứ trên số lượng, doanh số mua hàng của khách hàng, nếu cơ quan quản lý chuyên ngành xác định là phù hợp với Luật Thương mại và chính sách quản lý đối với xăng dầu thì khi xuất hóa đơn GTGT cho khách hàng, PVOil ghi giá bán là giá đã chiết khấu thương mại theo hướng dẫn tại khoản 22 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 và mục 2.5 Phụ lục 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế hướng dẫn để Công ty cổ phần Xăng Dầu Dầu Khí Vũng Tàu biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh BR-VT;
- Vụ CS, KK, CS(TCT);
- Lưu: VT, DNL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Ngọc Minh