BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3996 TCT/NV7
V/v miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quyết định số 118/TTg

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2003

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ

Trả lời công văn số 619/CV-LĐTBXH ngày 15 tháng 10 năm 2003 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ đề nghị về việc thống nhất đối tượng được hỗ trợ 70% tiền sử dụng đất quy định tại Tiết c. Khoản 2, Điều 2 quyết định số 118/TTg ngày 27 tháng 02 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 2, Điều 10 Nghị định số 38/2000/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2000 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất quy định:

“Miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quyết định số 118/TTg ngày 27 tháng 02 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở”.

Tại Tiết c, Khoản 2, Điều 2 quyết định số 118/TTg ngày 27 tháng 02 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trọ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở quy định điều kiện và mức hỗ trợ tiền sử dụng đất đối với thân nhân liệt sĩ như sau:

“Thân nhân của liệt sỹ, người có công giúp đỡ Cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng, thương bình và người hưởng chính sách như thương binh bị mất sức lao động từ 21% đến 40% được hỗ trợ 70% tiền sử dụng đất”.

Tại Điểm 3.3, Mục 3, Phần C Thông tư số 115/2000/TT-BTC ngày 11 tháng 12 năm 2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 38/2000/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2000 của Chính phủ quy định về giảm tiền sử dụng đất đối với thân nhân liệt sỹ như sau:

“Thân nhân của liệt sĩ, người có công giúp đỡ Cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng, thương bình và người hưởng chính sách như thương binh bị mất sức lao động từ 21% đến 40% được hỗ trợ 70% tiền sử dụng đất.”

Theo các quy định nêu trên thi trường hợp đối tượng nộp tiền sử dụng đất là thân nhân liệt sỹ và người có công giúp đỡ Cách mạng hiện đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng của Nhà nước được xét giảm 70% tiền sử dụng đất phải nộp. Trường hợp đối tượng nộp tiền sử dụng đất là thân nhân liệt sỹ và người có công giúp đỡ Cách mạng hiệu đang trong độ tuổi lao động, không được hưởng trợ cấp hàng tháng của Nhà nước thì không được xét giảm tiền sử dụng đất theo quy định trên.

Việc quy định như trên nhằm hỗ trợ đối với những người là thân nhân liệt sỹ, người có công với Cách mạng đang được Nhà nước trợ cấp hàng tháng mà có khó khăn về nhà ở thì Nhà nước tiếp tục hỗ trợ để cải thiện nhà ở, chứ không phải hỗ trợ đồng loại cho tất cả mọi người là thân nhân liệt sĩ.

Trường hợp Chi cục thuế thành phố Việt Trì không xét giảm 70% tiền sử dụng đất cho bà Kiều Thị Thanh Hoà ở thành phố Việt Trì do bà Hoà là thân nhân liệt sĩ còn trong độ tuổi lao động và không phải là người được hưởng trợ cấp hàng tháng của Nhà nước (theo nội dung Công văn của Quý Sở nêu) là đúng quy định của quản lý.

Tổng cục Thuế trả lời để Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ được biết.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương