Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘCÔNG NGHIỆP SỐ 3998/CV-KHĐT
NGÀY 10 THÁNG 10 NĂM 2002 VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THÔNG TƯ
SỐ 02/2002/TT-BCN NGÀY 18 THÁNG 9 NĂM 2002
CỦA BỘ CÔNG NGHIỆP

Kínhgửi: Các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp động cơ xe gắn máy 02 bánh

Bộ Công nghiệp hướngdẫn các doanh nghiệp lập hồ sơ đăng ký xác nhận đủ điều kiện sản xuất, lắp rápđộng cơ xe gắn máy hai bánh theo Thông tư số 02/2002/TT-BCN ngày 18/9/2002 củaBộ Công nghiệp như sau:

1. Đối với các doanh nghiệp đang thực hiện dự án đầu tư sảnxuất, lắp ráp động cơ xe gắn máy hai bánh đã có ý kiến đồng ý về mặt chủ trươngcủa Bộ Công nghiệp trước ngày Thông tư số 02/2002/TT-BCN ngày 18/9/2002 của BộCông nghiệp có hiệu lực:

Doanh nghiệp lập hồ sơ đăng ký theo mẫu thống nhất ghi tạicác phụ lục từ số 01 đến 06 của công văn này.

2. Đối với các dự án đầu tư sản xuất, lắp ráp động cơ xe gắnmáy hai bánh mới:

Chủ đầu tư xây dựng hồ sơ dự án đầu tư, trong đó cần liệt kêdanh mục các chi tiết nội địa hoá động cơ sẽ được chế tạo tại năm sản xuất đầutiên (kèm theo các tiêu chuẩn về chất lượng sản phẩm tự công bố). Sau khi hoàntất việc đầu tư, chủ đầu tư báo cáo Bộ Công nghiệp (theo mẫu thống nhất ghi tạicác phụ lục từ số 01 đến 06 của công văn này) để được kiểm tra cụ thể.

Hồ sơ đăng ký được đóng quyển thành 03 bộ, doanh nghiệp lưu01 bộ để theo dõi, đối chiếu; 02 bộ gửi về Bộ Công nghiệp (địa chỉ: số 54 phốHai Bà Trưng - Hà Nội).

Trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ củadoanh nghiệp, Bộ Công nghiệp sẽ xem xét, có văn bản xác nhận doanh nghiệp đủhoặc không đủ điều kiện để sản xuất, lắp ráp động cơ xe gắn máy hai bánh theocác quy định tại Thông tư số 02/2002/TT-BCN ngày 18/9/2002 của Bộ Công nghiệp.

Văn bản xác nhận sẽ có hiệu lực trong vòng 01 năm kể từ ngàyký. Theo lộ trình nội địa hoá quy định tại điểm 3, phần II - Thông tư số02/2002/TT-BCN ngày 18/9/2002 của Bộ Công nghiệp, doanh nghiệp gửi báo cáo theomẫu thống nhất ghi tại các Phụ lục từ số 01 đến số 06 của công văn này để đượcxác nhận lại.

Doanh nghiệp phải chấp hành nghiêm chế độ báo cáo, thống kê,kế toán; thực hiện kiểm toán và quyết toán hàng năm theo quy định; chịu tráchnhiệm trước pháp luật về tính chính xác và độ tin cậy của các số liệu đã đăngký, báo cáo.

Đối với những trường hợp vi phạm, Bộ Công nghiệp sẽ xem xét,thu hồi lại văn bản xác nhận doanh nghiệp đủ điều kiện sản xuất, lắp ráp độngcơ xe gắn máy hai bánh.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, cácdoanh nghiệp cần phản ánh kịp thời về Bộ Công nghiệp để xem xét, giải quyết.

PHỤLỤC 1: Mẫu công văn đăng ký

(Kèmtheo Công văn số 3998/CV-KHĐT ngày 10 tháng 10 năm 2002
của Bộ Công nghiệp)

Công văn 3998/CV-KHĐT của Bộ Công nghiệp về việc triển khai Thông tư số 02/2002/TT-BCN ngày 18/9/2002ĐƠN VỊ

Số:

V/v đăng ký xác nhận đủ điều kiện SX, LR động cơ xe gắn máy hai bánh

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

... ngày... tháng... năm...

Kínhgửi: Bộ Công nghiệp

Triển khai Thông tư số 02/2002/TT-BCN ngày 18/9/2002 của BộCông nghiệp hướng dẫn việc thực hiện đầu tư sản xuất, lắp ráp động cơ xe gắnmáy hai bánh của các doanh nghiệp trong nước và Công văn hướng dẫn số…/CV-KHĐTngày… tháng… năm… của Bộ Công nghiệp.

Công ty:

Giấy đăng ký kinh doanh số:......... cấp ngày:……

Địa chỉ:

Tel.…………………………. Fax……………………. E-mail………………

Địa điểm sản xuất:

Xin gửi đến Bộ Công nghiệp hồ sơ đăng ký xác nhận đủ điềukiện để sản xuất, lắp ráp động cơ xe gắn máy hai bánh của Công ty (theo các Phụlục đính kèm).

Công ty cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tínhchính xác và độ tin cậy của các số liệu trong hồ sơ đăng ký và đề nghị Bộ Côngnghiệp xem xét, kiểm tra, công nhận doanh nghiệp đủ điều kiện sản xuất, lắp rápđộng cơ xe gắn máy hai bánh.

Giám đốc Công ty

(Kýtên, đóng dấu)

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu đơn vị.


PHỤ LỤC 2A

(Kèmtheo Công văn số 3998/CV-KHĐT , ngày 10 tháng 10 năm 2002)

ĐƠN VỊ:

Danh mục các chi tiết nội địa hoá động cơ
do doanh nghiệp tự đầu tư sản xuất

(Kèmtheo Công văn số… của doanhnghiệp)

Loạiđộng cơ:

TT

Tên chi tiết, cụm chi tiết NĐH sản xuất

Đơn vị tính

Số lượng

Tỷ lệ NĐH (%) trên động cơ

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

I

Cụm nắp đậy đầu xi lanh

1

Nắp đầu 4 lỗ

2

-…..

II

Cụm đầu xi lanh

3

Đầu xi lanh

4

-….

III

…..

5

-......

6

-......

Tổng cộng (I + II + III…..)

Ghi chú: - Ghi theo quy định thống nhất tại Thông tư liêntịch số 92/2001/TTLT-BTC-BCN-TCHQ ngày 20/11/2001; số 52/2002/TTLT-BTC-BCN ngày4 tháng 6 năm 2002.

- Nêu rõ chỉ tiêu chất lượng sản phẩm, ghi nhãn hàng hoá,nguồn gốc xuất xứ.

Giám đốc Công ty

(Ký tên, đóng dấu)


PHỤ LỤC 2B

(Kèmtheo Công văn số 3998/CV-KHĐT , ngày 10 tháng 10 năm 2002)

ĐƠN VỊ

Danh mục các chi tiết nội địa hoá động cơ
do liên doanh sản xuất hoặc mua của
các doanh nghiệp khác ở trong nước

(Kèmtheo Công văn số….. của doanh nghiệp)

Loại động cơ:

TT

Tên chi tiết, cụm chi tiết NĐH sản xuất

Đơn vị tính

Số lượng

Tỷ lệ NĐH (%) trên động cơ

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

I. Cụm nắp đậy đầu xi lanh

1

Nắp đầu 4 lỗ

2

- …

II. Cụm đầu xi lanh

3

Đầu xi lanh

4

- …

III

….

5

- …

6

- …

Tổng cộng (I+II+III…)

Ghi chú:

- Ghi theo quy định thống nhất tại Thông tư liên tịch số92/2001/TTLT-BTC-BCN-TCHQ ngày 20/11/2001; số 52/2002/TTLT-BTC-BCN ngày04/6/2002.

- Kèm theo bản xác nhận năng lực sản xuất phụ tùng xe gắnmáy theo mẫu số 01- số 52/2002/TTLT-BTC-BCN ngày 04/6/2002.

- Nêu rõ chỉ tiêu chất lượng sản phẩm, ghi nhãn hàng hoá,nguồn gốc xuất xứ.

Giám đốc công ty

(Ký tên, đóng dấu)


PHỤ LỤC 3

(Kèmtheo Công văn số 3998/CV-KHĐT
ngày 10 tháng 10 năm 2002 của Bộ Công nghiệp)

ĐƠN VỊ

DANH MỤC MÁY MÓC, THIẾT BỊ Đà ĐẦU TƯ

(Kèmtheo Công văn số…. của doanh nghiệp)

Loạiđộng cơ:

TT

Tên máy móc, thiết bị; ký mã hiệu

Đơn vị tính

Số lượng

Nhãn hiệu, tính năng kỹ thuật chủ yếu

Nước sản xuất

Năm sản xuất

Đơn giá (Tr.đ)

Tổng nguyên giá (Tr. đ)

Tên chi tiết, cụm chi tiết SX

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I. Phân xưởng tạo phôi động cơ

1

Máy đúc áp lực

2

Máy đúc liên tục

3

Máy dập

4

- …

Tổng (I)

II. Phân xưởng gia công các chi tiết động cơ

1

Máy tiện

2

Máy doa

3

Máy mài

4

- …

Tổng (II)

III. Phân xưởng lắp ráp động cơ

1

- …

2

- …

Tổng (III)

IV. Các thiết bị kiểm tra, thử nghiệm động cơ

1

- …

2

- …

Tổng (IV)

Tổng (I+II+III+IV)

Ghi chú: Doanh nghiệp phải chứng minh được đầy đủ hồ sơ, tàiliệu kỹ thuật, hoá đơn chứng từ mua bán thiết bị và hợp đồng chuyển giao côngnghệ (nếu có).

Giám đốc công ty

(Ký tên, đóng dấu)


PHỤ LỤC 4

(Kèmtheo Công văn số 3998/CV-KHĐT ngày 10 tháng 10 năm 2002)

ĐƠN VỊ

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG SẢN XUẤT, LẮP RÁP ĐỘNG CƠ

(Kèmtheo Công văn số…. của doanh nghiệp)

STT

Hạng mục đầu tư

Địa chỉ

Diện tích sử dụng (m2)

Tổng vốn đầu tư

Ghi chú

Theo LCKT được duyệt

Giá trị thực tế hạng mục đã hoàn thành

Giá trị đầu tư XD dở dang

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Các phân xưởng sản xuất phôi, gia công chi tiết, phụ tùng động cơ

- …

-…

- ...

2

Phân xưởng lắp ráp, kiểm tra động cơ

- …

- …

- …

Tổng cộng

Giám đốc công ty

(Ký tên, đóng dấu)


PHỤ LỤC 5

(Kèmtheo Công văn số 3998/CV-KHĐT ngày 10 tháng 10 năm 2002)

ĐƠNVỊ

TIÊU CHUẨN VỀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

(Kèmtheo Công văn số… của doanh nghiệp)

Loạiđộng cơ:

TT

Tên sản phẩm (1) (chi tiết, phụ tùng động cơ xe máy)

Tỷ lệ NĐH (%)

Tiêu chuẩn CLSP (2) (tự công bố)

Tiêu chuẩn CLSP tương đương (3)

Hồ sơ thiết kế, tài liệu kỹ thuật, chuyển giao công nghệ (4)

Sở hữu công nghiệp (5)

Nguồn gốc xuất xứ (6)

Nhãn hiệu hàng hoá

Kiểu dáng công nghiệp

1

2

3

4

5

6

7

8

9


Ghi chú:

(1): Là sản phẩm hàng hoá do doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp;

(2): Doanh nghiệp tự công bố và chịu trách nhiệm pháp lý vềsản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu (nếu có); chứng nhận chất lượng của Cục Đăngkiểm Việt Nam đối với các loại động cơ xe máy do doanh nghiệp sản xuất, lắpráp;

(3): Ghi rõ các tiêu chuẩn chất lượng được ban hành trongnước (TC, TCN, TCVN); chứng nhận chất lượng của Cục Đăng kiểm Việt Nam

(4): Tổng hợp, lưu giữ đầy đủ hồ sơ liên quan;

(5): Được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá xácnhận tra cứu không vi phạm bản quyền, kiểu dáng công nghiệp;

(6): Ghi nhãn hàng hoá, đảm bảo nguồn gốc xuất xứ hợp pháp

Giám đốc công ty

(Ký tên đóng dấu)


PHỤLỤC 6

(Kèmtheo Công văn số 3998/CV-KHĐT ngày 10 tháng 10 năm 2002)

ĐƠN VỊ

ĐỘI NGŨ LAO ĐỘNG VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ SẢN XUẤT

(Kèmtheo Công văn số…. của doanh nghiệp)

1. Đội ngũ lao động (tínhriêng cho sản xuất, lắp ráp, kinh doanh động cơ xe gắn máy 02 bánh)

Tổng số:

Trong đó:

Nam:

Nữ:

Hợp đồng dài hạn:

Cán bộ quản lý nghiệp vụ:

Cán bộ kỹ thuật:

Công nhân lành nghề:

2. Hệ thống đại lý bán hàng,trung tâm bảo hành, dịch vụ sau bán hàng:

3. Xây dựng ISO 9001-2000 (đãđược cấp chứng chỉ hoặc đang trong kế hoạch triển khai)

Giám đốc công ty

(Kýtên, đóng dấu)