B K HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3999/BKHĐT-ĐTNN
V/v đăng ký lại doanh nghiệp và thayđổi nội dung hoạt động của Công ty TNHH Mammoet Việt Nam

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2015

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thànhphố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 4506/SKHĐT-ĐKĐT ngày 27 tháng 5năm 2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố HồChí Minh đề nghị góp ý kiến đăng ký lại doanh nghip, gia hạn thi gian hoạt động của dự án, thay đi ngành nghề kinh doanh và mục tiêudự án của Công ty TNHH Mammoet Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến nhưsau:

1. Về ngành nghề và mục tiêu kinh doanh của Công ty:

- Mục tiêu “Dịch vụ tư vấn quản (CPC 865), chi tiết: dịch vụ tư vn qun lý tài chính (CPC 86502, trừ thuế kinh doanh), dịch vụ tư vấn quản lýngun nhân lực (CPC 86504), dịch vụ tư vn quản lý tiếp thị (marketing) (CPC86503), dch vụ tư vn quản lý sản xut (CPC 86505) ”không trái với quy đnh và l trình thực hin cam kết gia nhập WTO của Việt Nam (Biểu cam kết thương mại dịch vụcủa Việt Nam trong WTO).

- Mục tiêuVận tải hàng hóa tải trọng nặng(đường bộ): theo quy định tại Biu cam kết thương mại và dịch vụ của Việt Namtrong WTO thì sau 3 năm k từ khi gia nhập, tùy theo nhu cầuthị trường, được phép thành lập liên doanh đ cung cp dịch vụ vận tải hàng hóa, trong đótỷ lệ vốn góp của phía nước ngoài không được vượt quá 51%”. Do Công ty TNHH Mammoet Việt Namlà doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài nên chưa đáp ứng được yêu cầu về tỷlệ về vốn góp nêu trên.

- Mục tiêu “Dịch vụ bốc dỡ côngtenơ (CPC 74110)”: theo quy định tạiBiu cam kết thương mại và dịch vụ của Việt Nam trong WTO thì “kểtừ ngày gia nhập, chỉ cho phép các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài cung cấp dịchvụ thông qua liên doanh với đi tác Việt Nam, trong đó t lệ vốn góp của phía nước ngoàikhông quá 50%. Do vậy, nhà đầu tư chưa đáp ứng đượcyêu cầu về tỷ lệ vn góp theo như cam kết nêu trên.

- Mục tiêu “Dịch vụ cho thuê cần trục, thiết bị nâng tải trọng nặng(CPC83109)” chưa cam kết trong Biểu cam kết thương mại dịchvụ của Việt Nam trong WTO.

Với các mục tiêu hoạt động nêu trên, khi xem xét điềuchỉnh Giấy chứng nhận đu tư, đ nghị căn cứ ý kiến thm tra của Bộ Công thương và Bộ Giaothông vận tải về việc đáp ứng các điềukiện đối với ngành nghề kinh doanh thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.

2. Về gia hạn thời hạn hoạt động của dự án:

Theo Bản đăng ký đề nghị điều chỉnh Giấy phép đầu tưký ngày 13/4/2015, nhà đầu tư đề nghị gia hạn thêm 50 năm kể từ ngày 13/7/2015.

Theo quy định tại Điều 52 Luật Đầu tư 2005 thì “thờihạn hoạt động của dự án có vn đầu tư nước ngoài phù hợp vi yêu cầu hoạt động dự án và khôngquá năm mươi năm; trường hợp cần thiết, Chính phủ quyết định thời hạn dài hơn đi với dự án nhưng, không quá bảymươi năm. Do đó, đề nghị Quý Sở báo cáo y ban nhân dân thành ph H Chí Minh trình Chính phủ xem xét, quyết định cho Dự án cóthi hạn 60 năm theo như quy địnhtrên.

3. Đnghị Quý Sở kiểm tra việcthực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư Dự án theo quy định tại Nghị địnhsố 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 của Chính phủ và quy định tại Giấy phép đầutư số 895/GP-HCM doy ban nhân dân thành phố HồChí Minh cấp ngày 13/7/2005.

4. Các vấn đề kháccủa dự án, đề nghị xem xét,thẩm tra theo quy định của pháp luật hiện hành. Đồng thời, căn cứ vào Nghị địnhsố 194/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 về việc đăng ký lại, chuyển đổi doanh nghiệpcó vốn đầu tư nước ngoài và đổi Giấy phép đầu tư của dự án đầu tư theo hình thức hp đồng hp tác kinh doanh.

Trên đây là một số ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đểQuý Sở tham khảo, nghiên cứu và trình Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xem xét,quyết định theo thẩm quyền./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
UBND thành phố Hồ Chí Minh;
-
Vụ GS&TĐĐT;
-
Lưu: VT, Cục ĐTNN.

TL. B TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Đỗ Nhất Hoàng