BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----------------
V/v: Giải đáp vướng mắc về chính sách lệ phí trước bạ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2011

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 22722/CT-THNVDT ngày 16/9/2011 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc vướng mắc trong việc triển khai thực hiện Thông tư số 124/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính về lệ phí trước bạ. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
- Tại Điểm d, Khoản 16, Điều 3, Chương 1, Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ quy định các trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ như sau:
"16. Tài sản của tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng khi đăng ký lại quyền sở hữu, sử dụng không phải nộp lệ phí trước bạ trong những trường hợp sau đây:
d) Tài sản của tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng phải đăng ký lại quyền sở hữu, sử dụng do giấy chứng nhận bị mất, rách nát, hư hỏng".
Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng nhưng do giấy chứng nhận bị mất, rách nát, hư hỏng thì chủ tài sản phải xuất trình được các giấy tờ chứng minh, trên cơ sở đó cơ quan thuế căn cứ hồ sơ lưu tại cơ quan thuế và cơ quan liên quan để giải quyết theo quy định.
- Tại Điểm d, Khoản 16, Điều 3, Chương 1, Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính quy định:
"18. Tài sản của tổ chức, cá nhân đã nộp lệ phí trước bạ phải đăng ký lại quyền sở hữu sử dụng do việc chia, tách, cổ phần hoá, hợp nhất, sáp nhập, đổi tên tổ chức theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Trường hợp đổi tên đồng thời đổi chủ sở hữu tài sản, tài sản phải đăng ký lại với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, phương tiện phải đổi biển kiểm soát thì chủ tài sản phải nộp lệ phí trước bạ".

>> Xem thêm:  Đền bù đất vườn trồng cây lâu năm liền kề đất nhà ở như thế nào ? Có nên mua đất đền bù không ?

`Căn cứ quy định nên trên, thì tài sản của tổ chức, cá nhân đã nộp lệ phí trước bạ phải đăng ký lại quyền sở hữu sử dụng do việc chia, tách, cổ phần hoá, hợp nhất, sáp nhập, đổi tên tổ chức theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì không phải nộp lệ phí trước bạ. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đăng ký lại) do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh, thành phố cấp không phải là Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Tại Điểm b, Khoản 4, Điều 7, Chương 2, Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Bộ Tài chính quy định:
"b) Đối với xe máy nộp lệ phí trước bạ lần thứ 2 trở đi được áp dụng mức thu là 1%. Trường hợp chủ tài sản đã kê khai, nộp lệ phí trước bạ đối với xe máy thấp hơn 5%, sau đó chuyển giao cho tổ chức, cá nhân ở địa bàn quy định tại điểm a khoản này thì nộp lệ phí trước bạ theo mức là 5%".
Tại Điểm b, Khoản 4, Điều 6, Chương 2, Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính quy định:
"b) Đối với xe máy nộp lệ phí trước bạ lần thứ 2 trở đi được áp dụng mức thu là 1%. Trường hợp chủ tài sản đã kê khai, nộp lệ phí trước bạ đối với xe máy thấp hơn 5%, sau đó chuyển giao cho tổ chức, cá nhân ở địa bàn quy định tại điểm a khoản này thì nộp lệ phí trước bạ theo mức là 5%.
Như vậy, đối với xe máy được kê khai nộp lệ phí trước bạ từ lần thứ 2 trở đi nếu lần đầu chủ tài sản kê khai và nộp lệ phí trước bạ theo mức nhỏ hơn 5% (không phân biệt địa bàn nào) thì khi tổ chức, cá nhân ở địa bàn quy định tại Điểm a, Khoản 4, Điều 6, Thông tư 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng phải nộp lệ phí trước bạ theo mức 5%.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Lưu VT, CS (2b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGCao Anh Tuấn

>> Xem thêm:  Giá đất tối ưu được đền bù khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp tại Hà nội ? Hỗ trợ thu hồi đất