BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 39TCT/PCCS
V/v: Chính sách thuế

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2005

Kínhgửi: Cục thuế thành phố Hải Phòng

Trả lời công văn số 891 CV/CT-TT&HTngày 11/10/2004 của Cục Thuế thành phố Hải Phòng về việc thực hiện chính sáchthuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 5.8, Mục IV, Phần B Thôngtư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghịđịnh số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hànhLuật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuếgiá trị gia tăng hướng dẫn:“Trường hợp người mua là đối tượng không có hóađơn, khi trả lại hàng hóa, bên mua và bên bán phải lập biên bản hoặc thỏa thuậnbằng văn bản ghi rõ loại hàng hóa, số lượng, giá trị hàng trả lại theo giákhông có thuế GTGT, tiền thuế GTGT theo hóa đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày,tháng của hóa đơn), lý do trả hàng kèm theo hóa đơn gửi cho bên bán. Biên bảnnày được lưu giữ cùng hóa đơn bán hàng để làm căn cứ điều chỉnh, kê khai doanhsố bán, thuế GTGT của bên bán.”

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên,khách hàng mua nhà của Công ty Thương mại Thủy Nguyên xây dựng đã nộp một phầntiền nay không có khả năng nộp tiếp mà chuyển nhượng lại cho khách hàng kháctheo đúng giá thỏa thuận của công ty thì được xử lý như sau:

- Người mua trả lại hóa đơn nộptiền mua nhà cho Công ty và hai bên lập biên bản nêu rõ lý do trả lại hóa đơnnộp tiền nhà. Trên cơ sở đó, công ty lập phiếu chi trả lại tiền cho người muavà điều chỉnh lại doanh thu, thuế giá trị gia tăng đầu ra.

- Đối với người mua mới, công typhải ký hợp đồng và khi thu tiền phải lập hóa đơn giao cho người mua. Công typhải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định hiện hành.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thànhphố Hải Phòng được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP (HC), PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương