BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 40/BGTVT-KCHT
V/v: Thoả thuận điểm đấu nối vào QL1 mới tại Km 75+450 huyện Hũu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2009

Kínhgửi: Uỷ ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Bộ GTVT nhận được Công văn số 925/UBND-KTN ngày 17/10/2008 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thoả thuận điểm đấunối vào QL1A mới - Dự án đường Cai Kinh - Yên Sơn, huyện Hũu Lũng, tỉnh LạngSơn và Công văn số 5359/CĐBVN-GT ngày 19/12/2008 của Cục Đường bộ Việt Nam vềviệc trả lời công văn của UBND tỉnh Lạng Sơn. Bộ GTVT có ý kiến như sau:

1. Cho phép mở điểm đấu nối vàoQL1A mới tại Km75+450 phía bên phải hướng Lạng Sơn - Hà Nội và đóng điểm đấunối cũ tại Km75+850 đã được Bộ GTVT thoả thuận quy hoạch các điểm đấu nối vàoQL1A mới qua địa phận tỉnh Lạng tại Văn bản số 1509/BGTVT-VT ngày 23/3/2007.

2. Khi thực hiện xây dựng điểmđấu nối vào QL1A mới, UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo nhà thầu và các đơn vị liênquan cần tuân thủ các quy định của Nghị định 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 củaChính phủ về “Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đườngbộ”.

3. Cục Đường bộ Việt Nam cótrách nhiệm cấp giấy phép cho đơn vị thi công và kiểm tra việc thực hiện xâydựng điểm đối nối mới vào QL1A mới tại Km 465+250 và đóng điểm đấu nối cũ tạiKm 75+850 trên địa phận huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn theo thoả thuận với BộGiao thông vận tải./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cục Đường bộ Việt Nam;
- Khu QLĐB II;
- Lưu: VT, KCHT (2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng