BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/BXD-HĐXD
V/v: Xác định tỷ lệ vốn Nhà nước.

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2011

Kính gửi: Công ty TNHH Định Công.

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 11/CV- ĐC2011 ngày 31/03/2011 của Công ty TNHH Định Công (Liên doanh giữa Viện khoahọc công nghệ Tàu thủy và Công ty cổ phần thép Vân Thái Vinashin) về việc xácđịnh tỷ lệ vốn nhà nước tham gia dự án. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ýkiến như sau:

Do nội dung giải trình của công vănhỏi không trình bày rõ các thành viên của công ty TNHH Định Công có phải làdoanh nghiệp nhà nước hay không, nên không có đủ căn cứ để xác định vốn đầu tưcủa công ty vào dự án. Đồng thời việc xác định các nguồn vốn không thuộc chứcnăng của Bộ Xây dựng. Vì vậy, đề nghị Công ty TNHH Định Công có văn bản gửi BộTài chính để được hướng dẫn cụ thể.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ HĐXD (V.A.M - 04).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Thọ Vinh