BỘ XÂY DỰNG

-------------

Số: 40/BXD-KTQH

V/v: Triển khai quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu giáo dục đại học Long Phước, quận 9

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2010

Kính gửi: Sở Quy hoạch Kiến trúc TP Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 870/SQHKT-QHC ngày 12/4/2010 của Sở Quy hoạch Kiến trúc TP Hồ Chí Minh về việc triển khai quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu giáo dục đại học Long Phước, tại quận 9, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Để đảm bảo đồng bộ, thuận lợi trong việc sinh hoạt và học tập của sinh viên của các trường Đại học trong Khu giáo dục đại học Long Phước, đồng thời giảm thiểu việc ảnh hưởng đến lưu lượng giao thông của Thành phố, Bộ Xây dựng thống nhất về chủ trương bố trí ký túc xá tập trung bên cạnh khu học tập của các trường như mô hình khu Đại học Quốc gia. Việc quy hoạch vị trí và quy mô cụ thể các khu ký túc xá thuộc thẩm quyền quyết định của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong quá trình lập quy hoạch, cần lưu ý xem xét sự phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng Thành phố đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; điều kiện hạ tầng kỹ thuật và không gian, kiến trúc, cảnh quan của khu vực xung quanh.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng làm cơ sở để Sở Quy hoạch Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VP, Vụ KTQH.

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KTQH

PHÓ VỤ TRƯỞNG

Đã ký

Vương Anh Dũng