BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 40/BXD-KTXD
V/v áp dụng định mức dự toán bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích lịch sử.

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2010

Kínhgửi : Ban Đầu tư và Xây dựng 195

Trả lời công văn số 21/CV-BĐT195 ngày 18/03/2010 của Ban Đầu tư và Xây dựng 195 thuộc Ban Quản lý Làng Văn hoá -Du lịch các dân tộc Việt Nam về việc áp dụng định mức dự toán bảo quản, tu bổvà phục hồi di tích lịch sử đối với các công trình văn hoá mang tính chất đặcthù thuộc dự án đầu tư xây dựng Khu các làng dân tộc, Bộ Xây dựng có ý kiến nhưsau:

1. Đây là các công trình văn hoámang tính đặc thù của ngành, vì vậy việc áp dụng các định mức dự toán do Bộchuyên ngành ban hành là hoàn toàn phù hợp. Tuy nhiên, các công tác xây dựngkhi vận dụng các định mức chuyên ngành phải có yêu cầu kỹ thuật, nội dung cácbước công việc phù hợp với các định mức trong tập định mức dự toán bảo quản, tubổ và phục hồi di tích lịch sử do Bộ Văn hoá - Thông tin ban hành theo Quyếtđịnh số 13/2004/QĐ-BVHTT .

2. Nếu một số vật liệu xây dựngkhông có trong thông báo giá tại địa phương nơi xây dựng công trình, đồng thờitrên thị trường tại địa phương đó cũng không có loại vật liệu đó thì giá vậtliệu được xác định trên cơ sở giá trong hoá đơn phù hợp với mặt bằng giá thịtrường nơi xây dựng công trình và có thể tham khảo giá cả vật tư theo thông báogiá của các địa phương gần nhất với nơi xây dựng công trình.

Trên đây là ý kiến của Bộ xâydựng, Ban Đầu tư và Xây dựng 195 căn cứ hướng dẫn trên để thực hiện.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP, KTXD (Nh5).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh