BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/BXD-KTXD
V/v: Chi phí tư vấn giám sát thi công xây dựng.

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2012

Kính gửi: Trung tâm Kiểm định chất lượng côngtrình giao thông

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 14/TTKĐ-TH ngày 8/2/2012 củaTrung tâm Kiểm định chất lượng công trình giao thông – Sở Giao thông vận tải tỉnhLong An về chi phí tư vấn giám sát thi công xây dựng. Bộ Xây dựng có ý kiến nhưsau:

Đối với hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trìnhnhư nêu tại văn bản số 14/TTKĐ-TH trường hợp nhà nước thay đổi chế độ tiền lươngthì việc điều chỉnh giá hợp đồng căn cứ vào nội dung hợp đồng tư vấn đã ký kếtgiữa các bên và các quy định khác có liên quan để xem xét điều chỉnh.

Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình giao thông căn cứ ýkiến nêu trên để thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTXD, S(8).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh