BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 40/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn áp dụng các văn bản qui phạm pháp luật về xây dựng.

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2009

Kính gửi: Công ty CP Tư vấn quản lý dự án xâydựng CMAXX

Trả lờivăn bản số 119/CV-CMAXX ngày 06/02/2009 của Công ty Cổ phần Tư vấn quản lý dựán xây dựng CMAXX đề nghị hướng dẫn xác định chi phí thiết kế do thay đổi thiếtkế, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Chi phícho công tác thiết kế xây dựng công trình phát sinh ngoài nội dung hợp đồng nhưđã nêu tại văn bản số 119/CV-CMAXX thì đơn vị tư vấn thiết kế lập dự toán chiphí cho những công việc phát sinh này, thương thảo với chủ đầu tư để bổ sungchi phí làm căn cứ điều chỉnh giá hợp đồng tư vấn.

Công ty Cổphần Tư vấn quản lý dự án xây dựng CMAXX căn cứ ý kiến trên để tổ chức thựchiện.

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu: VP, Vụ KTXD. T06.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh