BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/BXD-KTXD
V/v hướng dẫn điều chỉnh cơ cấu chi phí thuộc Dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 TP.Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành - Suối Tiên.

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2014

Kính gửi: Ban Quản lý Đường sắt đô thị thànhphố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 92/BQLĐSĐT-QLDA1 ngày15/01/2014 của Ban Quản lý Đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hướngdẫn điều chỉnh cơ cấu chi phí thuộc Dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1TP.Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành-Suối Tiên. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ýkiến như sau:

Theo quy định tại khoản 2, Điều 13 Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chiphí đầu tư xây dựng công trình thì trường hợp khi thay đổi cơ cấu các khoản mụcchi phí trong tổng mức đầu tư, kể cả sử dụng chi phí dự phòng để điều chỉnh màkhông vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt thì chủ đầu tư được quyền quyếtđịnh điều chỉnh. Như vậy, việc thay đổi cơ cấu chi phí giữa các gói thầu trongtổng mức đầu tư được duyệt của cùng một dự án không làm thay đổi địa điểm, quymô, mục tiêu của dự án và không làm vượt tổng mức đầu tư đã duyệt theo như nộidung đã nêu tại văn bản số 92/BQLĐSĐT-QLDA1 ngày 15/01/2014 được coi là mộttrong các trường hợp được điều chỉnh tổng mức đầu tư theo quy định.

Trường hợp này chủ đầu tư (Ban Quản lý Đường sắt đô thịthành phố Hồ Chí Minh) được quyền quyết định và phê duyệt tổng mức đầu tư điềuchỉnh làm cơ sở trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh, phê duyệt giá gói thầu, kếhoạch đấu thầu và kết quả đấu thầu. Chủ đầu tư có thể tổ chức thẩm định nộidung thay đổi trong tổng mức đầu tư điều chỉnh nếu thấy cần thiết.

Ban Quản lý Đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh căn cứhướng dẫn trên tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, Vụ KTXD (G).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh