BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/BXD-VLXD
V/v cấp phép đầu tư các dự án xi măng mới

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2012

Kính gửi: UBNDcác Tỉnh/Thành phố trực thuộc Trung ương

Trong thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Thủ tướngChính phủ, Bộ Xây dựng cùng UBNDcác Tỉnh/Thànhphố trực thuộc Trung ương phối hợp triển khai thực hiện Quy hoạch phát triểncông nghiệp xi măng Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 (được Thủtướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 108/2005/QĐ-TTg ngày 16/5/2005,sau đây gọi tắt là Quy hoạch 108) đã đạt được những kết quả quan trọng ban đầu,đạt mục tiêu phát triển: đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng xi măng trong nước (cả vềsố lượng và chủng loại), giảm nhập khẩu clinker (năm 2011 nhập khẩu 1,3 triệu tấn,giảm 50% so với năm 2010), xuất khẩu một phần sản lượng (năm 2011 ước đạt 6 triệutấn xi măng và clinker), góp phần giảm nhập siêu; đưa ngành xi măng Việt Namthành một ngành công nghiệp mạnh, có công nghệ hiện đại, đủ sức cạnh tranh trênthị trường trong nước và quốc tếtrong tiếntrình hội nhập.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai Quy hoạch 108 vẫn còn tồn tại nhữngthiếu sót. Nhiều địa phương đã quan tâm chỉ đạo, quản lý sát sao để việc đầu tưcác dự án xi măng trên địa bàn tuân thủ các quy định của Nhà nước. Tuy nhiên, vẫncòn có địa phương cấp phép đầu tư cho các dự án xi măng mới, mặc dù nằm trong danh mục Quy hoạch nhưng chưa có ý kiếnthỏa thuận của Bộ Xây dựng, thậm chí có địaphương đã cấp phép đầu tư trạm nghiền xi măng độc lập chưa có trong Quy hoạch108.

Ngày 28/9/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1488/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam giai đoạn2011-2020 và định hướng đến năm 2030 (thay thế Quy hoạch 108), trong đó có quyđịnh trách nhiệm củaUBND các Tỉnh/Thànhphố trực thuộc trung ương: “Khi chấp thuận dự án đầu tư xi măng mới tại địaphương, phải có ý kiến thỏa thuận bằng văn bản của Bộ quản lý chuyên ngành (BộXây dựng)” (khoản 12, điều 2).

Trong năm 2012 và có thể một vài năm tiếp theo, dự báo tiêuthụ xi măng sẽ tiếp tục còn gặp nhiều khó khăn do Việt Nam vẫn phải thực hiệncác biện pháp nhằm kiềm chế lạm phát trước mắt cũng như lâu dài, như: chínhsách tiền tệ thắt chặt, cắt giảm đầu tư công, kiểm soát chặt chẽ đầu tư của cácdoanh nghiệp nhà nước... dẫn đến nhu cầu xi măng của toàn xã hội sẽ có tốc độtăng trưởng chậm lại, ảnh hưởng tới cân đối cung cầu.

Sản xuất xi măng là ngành công nghiệp lớn và hiện đại, nắmgiữ khối tài sản lớn (mỗi nhà máy xi măng đều có giá trị vài ngàn tỷ đồng), vìvậy, nhằm đảm bảo cân đối cung cầu cho phù hợp với giai đoạn hiện nay và pháthuy hiệu quả đầu tư, tránh lãng phí nguồn lực xã hội, Bộ Xây dựng đề nghị UBNDcác Tỉnh/Thành phố trực thuộc Trung ươngnghiêm chỉnh chấp hành chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ được quy định tại khoản12, điều 2 Quyết định số 1488/QĐ-TTg ngày 28/9/2011 nêu trên.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải (để b/c);
- Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- Hiệp hội xi măng Việt Nam;
- Tổng Cty Công nghiệp xi măng VN;
- Lưu: VT, VLXD (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam