BỘ XÂY DỰNG
---------------------
V/v: hướng dẫn việc xuất khẩu cát trắng silic đã qua chế biến của Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------
Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2011

Kính gửi: Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam
Bộ Xây dựng nhận được công văn số 92/TT-KNKS ngày 06/7/2011 của Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam về việc đề nghị cho phép xuất khẩu cát trắng silic đã qua chế biến. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
Căn cứ Thông tư số 18/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng và các văn bản quy định của Chính phủ, thì chủng loại nguyên liệu cát trắng silic đã qua chế biến không thuộc đối tượng cấm hoặc hạn chế xuất khẩu hiện nay.
Theo quy định tại danh mục, tiêu chuẩn chất lượng và điều kiện xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng (Phụ lục 1) tại Thông tư số 18/2009/TT-BXD của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng, thì đối với các sản phẩm cát trắng silic đã qua chế biến thành các sản phẩm (có hàm lượng SiO2 ≥ 99%) để phục vụ các ngành công nghiệp kính, thủy tinh (sodium silicate), cát khuôn đúc v.v... được phép xuất khẩu.
Tuy nhiên, để đảm bảo cân đối cung cầu trong nước trong quá trình xuất khẩu cát trắng silic, các đơn vị tham gia xuất khẩu phải báo cáo về khối lượng xuất khẩu theo công văn số 294/BXD-VLXD ngày 02/3/2011 của Bộ Xây dựng.
Theo báo cáo của Công ty, thì cát trắng silic được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép khai thác số 993/QĐ-BTNMT ngày 28/7/2006 với khối lượng khai thác, chế biến 180.000 tấn/năm và tổng khối lượng khai thác, chế biến dự kiến xuất khẩu trong năm 2011 là 150.000 tấn. Như vậy, sản phẩm cát trắng silic đã qua chế biến làm tăng giá trị khoáng sản của Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam được phép xuất khẩu đạt tiêu chuẩn theo quy định tại Thông tư số 18/2009/TT-BXD của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng. Trong quá trình xuất khẩu, Công ty phải ưu tiên cát trắng silic phục vụ thị trường, nhu cầu trong nước.
Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc xuất khẩu cát trắng silic đã qua chế biến của Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Chi cục Hải quan Đà Nẵng, Quảng Nam;
- Lưu VP, VLXD, 7.
TL.BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
(Đã ký)
Lê Văn Tới