CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 40/CP-CN
V/v kết quả đấu thầu tư vấn giám sát thi công Dự án WB3

Hà Nội, ngày 10 tháng 1 năm 2003

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài chính, Xây dựng
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Xét đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải (văn bản số 4185/GTVT-KHĐT ngày 8 tháng 11 năm 2002, số 4602/BGTVT-KHĐT ngày 02 tháng 12 năm 2002), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 8329 BKH/VPXT ngày 31 tháng 12 năm 2002) về kết quả đầu thầu tư vấn giám sát thi công Dự án khôi phục quốc lộ 1 giai đoạn 3 sử dụng vốn vay của Ngân hàng thế giới (Dự án WB3), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận kết quả đấu thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công Dự án WB3 như đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản nêu trên:

- Nhà thầu trúng thầu: Liên doanh Tư vấn Halcrow Group Limited (Anh) + Meinhardt International (ÚC) + Apeco (Nhật Bản-Việt Nam) do Halcrow đứng đầu.

- Giá trúng thầu: 2.018.353 Bảng Anh + 4.112.338 usd (bao gồm 5% dự phòng phí và thuế), tổng cộng tương đương 6.978.399 usd.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo thời gian có điều chỉnh giá.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 43 tháng.

2. Giao Bộ Giao thông Vận tải chịu trách nhiệm phê duyệt nội dung hợp đồng, chỉ đạo thực hiện theo đúng các quy định hiện hành./.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng