TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2010

Kínhgửi: Cục Hải quan TP Hà Nội

Trả lời công văn số 1203/HQHN-GSQLngày 23/7/2010 của Cục Hải quan TP Hà Nội nêu vướng mắc liên quan đến hóa đơnhàng hóa do nước thứ ba cấp, Cục Giám sát quản lý – Tổng cục Hải quan có ý kiếnnhư sau:

Theo quy định tại mặt sau (overleafnote) của C/O: trong trường hợp hóa đơn thương mại được phát hành bởi nước thứba thì phải đánh dấu “√” vào ô “Third Country Invoicing” và ghi đầy đủ thôngtin như tên và nước của công ty phát hành hóa đơn vào ô số 7. Như vậy, C/O cósố tham chiếu 006960 nêu tại công văn trên là không hợp lệ. Tổng cục Hải quansẽ thông báo với cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của Thái Lan về trường hợp này.

Cục Giám sát quản lý – Tổng cục Hảiquan trả lời để Cục Hải quan TP Hà Nội được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3 bản).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn