VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 40/VPCP-CN
V/v trường hợp tự xây dựng nhà trên đất trong khuôn viên khu nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2008

Kính gửi: Bộ Xây dựng

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng tạivăn bản số 2628/BXD-QLN ngày 11 tháng 12 năm 2007 về việc xin ý kiến giải quyếtđối với trường hợp tự xây dựng nhà trên đất trong khuôn viên khu nhà ở thuộc sởhữu nhà nước, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Bộ Xây dựng hướng dẫn Sở Xâydựng thành phố Hải Phòng thực hiện theo quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
các Vụ:TH, ĐP, KTTH, NN, Website CP;
- Lưu: VT, CN (3b). 16

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý