VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 40/VPCP-KTTH
V/v vốn D/a đầu tư XD hạ tầng Khu Đô thị Đại học tại xã Đông Ngạc, Tp Hà Nội.

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2009

Kính gửi:

- Các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Xétđề nghị của: Bộ Giáo dục và Đào tạo (văn bản số 9518/BGDĐT-CSVCTBĐCTE ngày 10tháng 10 năm 2008); Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 8331/BKH-KHGDTN &MTngày 13 tháng 11 năm 2008); Bộ Tài chính (văn bản số 13912/BTC-ĐT ngày 17 tháng11 năm 2008) về việc cơ chế vốn đầu tư Dự án xây dựng hạ tầng Khu Đô thị Đạihọc tại xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội (Dự án), Thủ tướng Chínhphủ có ý kiến như sau:

Đồngý về nguyên tắc bố trí vốn ngân sách nhà nước thực hiện Dự án. Bộ Giáo dục vàĐào tạo khẩn trương hoàn tất thủ tục đầu tư Dự án theo hướng giao đất cho từngtrường để các Bộ chủ quản chủ động thực hiện; trên cơ sở đó, giao các Bộ: Tàichính, Kế hoạch và Đầu tư bố trí vốn thực hiện Dự án theo đúng quy định củaLuật Ngân sách nhà nước.

Vănphòng Chính phủ xin thông báo để cơ quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng, PTTg Nguyễn Thiện Nhân;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng, TTĐT, các Vụ: KGVX, KTN, ĐP;
- Lưu: VT, KTTH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng