BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 400/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng.

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Tổng Công ty Cảng hàng không miềnTrung

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 249/CV-TCTCHKMT ngày04/3/2009 của Tổng Công ty Cảng hàng không miền Trung về hướng dẫn điều chỉnhgiá hợp đồng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Nếu hợp đồng tổng thầu EPC đã và đang triển khai thựchiện theo hình thức giá hợp đồng trọn gói, hình thức giá hợp đồng theo đơn giácố định thì những khối lượng thực hiện từ ngày 01/01/2007 trở đi, thực hiệnđiều chỉnh giá hợp đồng theo nội dung hướng dẫn tại Thông tư số 09/2008/TT-BXDngày 17/4/2008, văn bản số 1551/BXD-KTXD ngày 01/8/2008, văn bản số 2057/BXD-KTXD ngày 13/10/2008 và văn bản số 26/BXD-KTXD ngày 09/01/2009 của BộXây dựng.

Phương pháp, cách thức điều chỉnh giá hợp đồng thực hiệntheo hướng dẫn tại các văn bản nêu trên.

2. Việc thanh toán hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu; nhàthầu chính với nhà thầu phụ thực hiện trên cơ sở khối lượng được nghiệm thu,giá hợp đồng, các điều khoản thoả thuận giữa các bên trong hợp đồng và các quyđịnh của Nhà nước có liên quan.

Căn cứ hướng dẫn trên, Tổng Công ty Cảng hàng không miềnTrung tổ chức thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ KTXD, TH.a8.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn