THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 400/TTg-KTN
V/v đầu tư Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 2.

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2009

Kính gửi:

- Các Bộ: Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2.

Xét đề nghị của Tập đoàn Dầu khíViệt Nam (công văn số 621/DKVN-HĐQT ngày 06 tháng 02 năm 2009) và Công ty cổphần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (công văn số 24 CPNT2-CV-HĐQT ngày 12 tháng3 năm 2009), ý kiến các Bộ: Công Thương (công văn số 1794/BCT-NL ngày 4 tháng 3năm 2009), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1258/BKH-QLĐT ngày 02 tháng 3 năm2009), Tài chính (công văn số 2422/BTC-ĐT ngày 4 tháng 3 năm 2009), Xây dựng(công văn số 277/BXD-HĐXD ngày 27 tháng 02 năm 2009) về việc đầu tư Nhà máynhiệt điện Nhơn Trạch 2, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Do tính cấp bách về tiến độ thựchiện Dự án, đồng ý chỉ định thầu thực hiện Hợp đồng EPC Dự án nhà máy nhiệtđiện Nhơn Trạch 2 như đề nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Công ty cổ phầnĐiện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 tại các công văn nêu trên.

Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầukhí Việt Nam, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2chịu trách nhiệm giải quyết các thủ tục của Dự án; thực hiện chỉ định thầu theođúng quy định của pháp luật và bảo đảm tiến độ, chất lượng dự án.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (4), MT.(19b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải